Wniosek o wymianę słupa energetycznego WZÓR

wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-wzor-pdf-docJeżeli słup energetyczny jest w tak złym stanie technicznym, że może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w jego otoczeniu – należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy, aby służby podjęły niezbędne działania w celu jego zabezpieczenia. W pozostałych przypadkach zły stan słupa technicznego stanowi podstawę do wnioskowania o jego naprawę, wymianę lub usunięcie przed operatora, który jest właścicielem obiektu.

Wstęp

Jak sporządzić odpowiednie pismo? aby operator energetyczny (Enea, Energa, PGE, Tauron, itd.) rozpatrzył wniosek, koniecznie muszą znaleźć się w nim niezbędne informacje i elementy pisma, które spełnią wymogi formalne. Aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wymianę słupa energetycznego, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wymianę słupa energetycznego wzór

wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-wzor-pdf-doc
Wniosek o wymianę słupa energetycznego WZÓR

Gdzie złożyć wniosek o wymianę słupa energetycznego?

Słupy energetyczne stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. To firma odpowiada więc za ich stan techniczny oraz konieczność dokonywania wymaganych napraw czy wymian.

Zatem gdzie zgłosić uszkodzony słup energetyczny? Jeśli obiekt grozi zawaleniem w każdym momencie, należy działać szybko, telefonując po uniwersalny numer alarmowy.

W przypadku, kiedy sprawa nie jest aż tak pilna, zły stan techniczny słupa energetycznego zgłasza się w formie pisemnej.

Odpowiedni wniosek należy przesłać na adres dostawcy energii, do którego należy dany obiekt. Dane teleadresowe przedsiębiorstwa dostępne są na jego stronie internetowej.

Kiedy wniosek o wymianę słupa energetycznego zostanie rozpatrzony pozytywnie?

Aby wniosek o wymianę słupa energetycznego był zasadny, stan techniczny obiektu musi wskazywać na ryzyko przewrócenia czy zawalenia słupa. Będzie tak w przypadku, kiedy jego konstrukcja jest widocznie osłabiona.

Wskazują na to takie oznaki, jak duże ubytki betonowe, głębokie pęknięcia czy widoczność zbrojeń. Jeśli uszkodzony słup energetyczny ma na sobie takie znamiona, powinien zostać naprawiony lub wymieniony na nowy.

Wymiana słupa energetycznego powinna zostać przeprowadzona również w przypadku starych słupów drewnianych, które również mogą znajdować się już w bardzo złym stanie technicznym.

Kto jest odpowiedzialny za wymianę słupów energetycznych?

Wymiana słupa energetycznego na nowy leży w gestii jego właściciela, czyli dostawcy energii. Urządzenia przesyłowe wliczane są bowiem do majątku przedsiębiorstwa, a dbanie o ich stan techniczny stanowi jego wyłączną odpowiedzialność.

Oznacza to, że firma powinna usunąć zniszczony słup i wymienić go na nowy lub dokonać niezbędnych napraw – a wszystko to na swój wyłączny koszt.

Jeśli przedsiębiorstwo odmawia przeprowadzenia takiej wymiany z chęci oszczędności, sprawę można zgłosić do organów nadzoru budowlanego. Inspektor wyda niezależną decyzję, która zobowiąże dostawcę energii do dokonania niezbędnej naprawy lub wymiany, jeśli potwierdzi zły i zagrażający bezpieczeństwu stan techniczny obiektu.

Jak napisać wniosek o wymianę słupa energetycznego?

Wniosek o wymianę słupa energetycznego należy sporządzić w formie pisemnej, najlepiej w dwóch egzemplarzach, jeśli pismo składane będzie osobiście. Jeżeli dokument zostanie wysłany pocztą, warto wybrać opcję potwierdzenia odbioru.

Dowód na złożenie wniosku o wymianę słupa będzie bowiem podstawą ewentualnych roszczeń o wypłatę odszkodowania, jeśli na skutek zaniechań dojdzie do faktycznego przewrócenia się obiektu i uszkodzenia mienia.

Ponieważ wymiana słupów energetycznych to zadanie dostawcy energii, to do firmy energetycznej kierowane powinno być pismo z wnioskiem o naprawę lub wymianę urządzeń przesyłowych.

Adresatem wezwania będzie więc przedsiębiorstwo, a jego dane teleadresowe uzyskać można z oficjalnej strony internetowej dostawcy. Poza tym pismo musi zawierać także datę i miejsce sporządzenia oraz dane wnioskodawcy.

W treści dokumentu należy opisać uszkodzenie słupa energetycznego w sposób szczegółowy, a najlepiej udowodnić swoje argumenty, dołączając do wniosku dokumentację fotograficzną, na której widoczny jest zły stan techniczny obiektu, czyli wszelkie spękania i ubytki.

Konieczne jest zawarcie w piśmie zwrotu wezwania przedsiębiorstwa do naprawy lub wymiany słupa oraz wskazanie daty przeprowadzenia wymaganych czynności.

Jeśli po wyznaczonym terminie zakład energetyczny nie podejmie żadnych działań, możliwe będzie wystąpienie na drogę sądową. Z kolei w przypadku faktycznego przewrócenia słupa, właściciel działki będzie miał prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionych strat.

Usunięcie słupa zamiast wymiany

Właścicielowi nieruchomości, na której znajduje się słup energetyczny, przysługuje także prawo wnioskowania o całkowite usunięcie obiektu lub przesunięcie go poza teren posesji.

Zanim jednak złoży on stosowne pismo, powinien sprawdzić, na jakiej podstawie prawnej przedsiębiorstwo wybudowało swoje urządzenie na działce – mogła to być zgoda poprzednich właścicieli lub ustanowiona służebność przesyłu.

Jeśli w dokumentach nie ma mowy o żadnej z tych podstaw prawnych, to jedyną możliwością jest zasiedzenie, czyli przekraczające okres 30 lat korzystanie z terenu w złej wierze.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie może powołać się na żadną z tych okoliczności, nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel nieruchomości ubiegał się o całkowite usunięcie słupa na koszt dostawcy energii.

Podsumowanie

Wniosek o wymianę słupa energetycznego przeznaczony jest dla osób będących właścicielami danej nieruchomości gruntowej na której usytuowany jest słup energetyczny. Wniosek składa się w różnych okolicznościach, czyli np. gdy:

  • słup ogranicza użytkowanie własnej posesji,
  • słup stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców posesji.

*jeśli sytuacja na działce to umożliwia, można również wnioskować o przesunięcie słupa energetycznego, zamiast jego usunięcia.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: