Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Jeśli w trakcie zatrudnienia pracownik uzupełni dokumentacją wykazującą dodatkowy staż pracy, ma możliwość ubiegania się o wyrównanie przyznanego dodatku stażowego. Pracodawca powinien na nowo wyliczyć wtedy należny pracownikowi dodatek stażowy, chyba że doszło do przedawnienia roszczeń z tego tytułu. 

Wstęp

wniosek-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-docJak napisać taki wniosek do pracodawcy? aby spełnił on wszystkie formalne wymagania, w piśmie powinno znaleźć się kilka niezbędnych informacji i elementów. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

wniosek-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-doc
Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Czym jest dodatek stażowy?

Dodatek stażowy przysługuje pracownikom samorządowym niezależnie od podstawy zatrudnienia. Jest traktowany jako gratyfikacja za wypracowany staż pracy. Pełni też rolę stabilizującą zatrudnienie.

Wysokość dodatku stażowego określana jest jako procentowy stosunek do wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z przepisami (ustawa o pracownikach samorządowych), dodatek stażowy przysługuje po 5 latach pracy i stanowi 5 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Później dodatek ten wzrasta o 1 punkt procentowy za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia pułapu 20%. 

Dodatku stażowego nie wydaje się samodzielnie, lecz wraz z wypłatą wynagrodzenia. Środki wypłacane są, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku. 

Czy niezbędne jest pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego? Pracownik nie musi składać takiego wniosku, jeśli przedłoży pracodawcy wszystkie dokumenty dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia.

Jeśli jednak przełożony nie wypłaci pracownikowi należnego dodatku, warto upomnieć się o niego pisemnie –  wypełniając druk dodatek stażowy wzór pisma.

Jak wylicza się okres uprawniający do otrzymania dodatku stażowego?

Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela czy innego pracownika samorządowego uzależniony jest od jego stażu pracy. Do okresów pracy, uprawniających do otrzymania takiego dodatku, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy podlegające wliczeniu ze względu na odrębne przepisy.

Dotyczy to między innymi:

  • okresów czynnej służby wojskowej, 
  • okresów pobierania przez osobę bezrobotną zasiłku i stypendium, 
  • okresów pozostawania bez pracy, za które przyznano pracownikowi wynagrodzenie,
  • okresów udokumentowanej pracy u pracodawcy zagranicznego w innym kraju,
  • okresów prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,
  • okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Do okresów pracy nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia równoległego niezakończonego oraz okresów zatrudnienia wykonywanego na podstawie innych stosunków niż stosunek pracy.

Nie ma natomiast znaczenia, czy pracownik był zatrudniony w sektorze publicznym, czy prywatnym, ani czy pracował na cały, czy na część etatu. 

Dodatek stażowy z uwzględnieniem pracy na roli

Mało kto zdaje sobie sprawę, że może mieć możliwość zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, który uprawnia pracownika do otrzymania dodatku stażowego (lub jego podwyższenia).

Z opcji tej ma prawo skorzystać pracownik zatrudniony w zakładzie pracy, który przewiduje takie rozwiązanie w postanowieniach układu zbiorowego pracy lub w porozumieniach w sprawie zakładowego systemu wynagradzania.

Jeżeli pracownik samorządowy:

  • prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie swojego małżonka,
  • pracował w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, a następnie objął gospodarstwo i prowadził je samodzielnie lub ze współmałżonkiem (przed 1 stycznia 1983 roku i po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
  • pracował w gospodarstwie domowym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin (po 31 grudnia 1982 roku i po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia)

…ma możliwość zaliczenia tych okresów pracy do swojego stażu pracy.

Dodatek stażowy a dłuższy staż pracy

Chociaż dodatek stażowy należy się pracownikowi „z urzędu”, to niekiedy pracodawcy należy przypomnieć o tym fakcie, składając wniosek o dodatek stażowy. Zgodnie z przepisami ciężar udowodnienia stażu pracy leży po stronie osoby zatrudnionej.

Pracodawca może jednak żądać od pracownika dokumentów, które potwierdzą dotychczasowe zatrudnienie. To w interesie zatrudnionego leży więc przedstawienie wszystkich dokumentów, które pomogą ustalić  jego faktyczne uprawnienia pracownicze. 

Podanie o wyrównanie dodatku stażowego powinien złożyć pracownik, który wykaże odpowiedni okres zatrudnienia w terminie późniejszym. Nie zmienia to faktu, że prawo do otrzymania dodatku uzyskuje pracownik z chwilą spełnienia kryterium stażowego, a nie z chwilą udokumentowania tego prawa.

Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek nie tylko ponownie przeliczyć należny osobie zatrudnionej dodatek, ale także wypłacić wyrównanie, odpowiadające różnicy pomiędzy dodatkami wypłaconymi a faktycznie należnymi.

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz należy wypłacić po wyliczeniu świadczenia dla każdego miesiąca osobno według obowiązujących wtedy stawek wynagrodzenia. 

Jeśli pracownik złoży wniosek o wyrównanie dodatku stażowego, pracodawca powinien wypłacić mu także należne ustawowo odsetki za zwłokę, czyli 13% w stosunku rocznym. Zatrudniony musi jednak wezwać do ich wypłacenia swojego przełożonego. 

Błędne naliczenie dodatku stażowego

Kiedy pracownik otrzyma zbyt niską kwotę należnego dodatku stażowego, może domagać się jego wyrównania. W takich okolicznościach pracodawca powinien dokonać ponownego przeliczenia należnej kwoty dodatku za wysługę lat, wypłacić pracownikowi wyrównanie za trzy lata wstecz, a na żądanie zainteresowanego również odsetki za zwłokę. 

Co jednak w sytuacji, kiedy naliczona kwota dodatku okazała się zbyt wysoka? W takich okolicznościach różnica pomiędzy wypłaconym a faktycznie należnym świadczeniem traktowana jest jako „należność nienależna”, która podlega zwrotowi.

O dokonanie zwrotu pracodawca musi wnioskować do pracownika, który taki dodatek otrzymał. Zatrudniony ma obowiązek zwrócić kwotę nadpłaconego wynagrodzenia, a pracodawca winien rozliczyć ją jako „nienależnie pobrane świadczenie”. 

W takiej sytuacji konieczna jest także korekta raportów i deklaracji ZUS, które wypełnia się na podstawie kwoty wynagrodzenia całościowego – z uwzględnieniem dodatku stażowego. 

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: