Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK [WZÓR]

Zła historia kredytowa potrafi przekreślić wiele naszych planów. Często są to nasze błędy młodości, typu niezapłacony mandat, opóźnienie na karcie kredytowej i inne błahe z pozoru rzeczy.

Problem zaczyna narastać do rangi naprawdę dużego problemu, gdy zaczynamy myśleć o zaciągnięciu dużego kredytu bądź kredytu hipotecznego na zakup domu czy mieszkania.

Nagle okazuje się, że popsuta przez błędy młodości nasza historia kredytowa uniemożliwia nam zaciągnięcie kredytu.

„Czyszczenie BIK”

czyszczeie-hostorii-bikJedynym rozwiązaniem może okazać się czyszczenie BIK. Co rozumiem przez pojęcie „czyszczenie historii kredytowej”? aby zamazać błędy młodości, należy sprawić, by dane o nieterminowej spłacie widniejące w rejestrze BIK zostały przesunięte do części statystycznej, której w raporcie BIK nie widać.

W tym celu należy złożyć wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przez BIK. Wtedy ani banki, ani firmy pożyczkowe czy inne instytucje finansowe i sklepy, negatywnych wpisów w rejestrze BIK nie będą widzieć. Wzór takiego gotowego do wypełnienia wniosku znajduje się poniżej:

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – wzór

Wycofanie-zgody-z-BIK-na-przetwarzanie-danych-po-wygasnieciu-zobowiazania-wzor
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – wzór

Czy można usunąć historię BIK?

Nie dosłownie! usuwanie historii kredytowej w BIK jest terminem potocznym. Fizycznie nie można skasować danych, które na nasz temat zgromadził rejestr BIK (chyba że będą to nieprawdziwe dane lub dane, które trafił do BIK przez pomyłkę).

przeniesienie-danych-do-czesci-statystycznej-bikCzyszczenie BIK-u rozumie się przez przenoszenie newralgicznych danych historycznych o naszej historii kredytowej do strefy statystycznej, do której dostępu nie będą miały żadne instytucje finansowe jak firmy pożyczkowe, banki, operatorzy komórkowi, sklepy itd.

Generalnie raport BIK składa się z dwóch części:

 • tej widocznej dla banków
 • i tej statystycznej, a więc na potrzeby rejestru BIK niewidocznej dla banków.

Część widoczna raportu BIK zawiera dane widoczne dla wszystkich odpytujących i dane te przechowywane są przez 5 lat. Natomiast najbardziej nas interesująca część niewidoczna dla banków, zawiera dane przetwarzane przez 12 lat. Terminy te należy liczyć od daty zakończenia relacji z bankiem, a więc od daty, w której spłaciliśmy kredyt czy pożyczkę.

Gdzie złożyć wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK?

pismo-o-zaprzestanie-przetwarzania-danych-przez-BIK-wzor

Po pobraniu wzoru pisma wypełniasz je swoimi danymi, a następnie adresujesz do banku, firmy pożyczkowej czy innej instytucji finansowej, która przetwarzała i wciąż przetwarza Twoje dane.

UWAGA: Nie należy wysyłać wniosku o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych do siedziby BIK, ponieważ rejestr nie może dokonywać na wniosek interesanta żadnych zmian w bazie danych. Zmiany BIK może dokonywać jedynie na pisemny wniosek podmiotu przetwarzającego dane.

Pismo warto wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można też wziąć ze sobą wypełniony wniosek i udać się do siedziby firmy przetwarzającej nasze dane, jeśli ta znajduje się niedaleko.

Ile trwa czyszczenie BIK?

ile-trwa-czyszczenie-bikWszystko zależy od tego, jak szybko zareaguje bank bądź firma pożyczkowa, która przetwarza nasze dane w BIK. Generalnie instytucje finansowe mają 30 dni na wystosowanie odpowiedzi na nasze pismo, a w sprawach wyjątkowo skomplikowanych, mogą termin ten rozszerzyć o kolejne 30 dni.

Oczywiście jeśli faktycznie dojdzie do wydłużenia terminu o kolejne 30 dni, to instytucja finansowa musi nas o tym powiadomić i wskazać przyczynę rozszerzenia terminu.

Jeśli mimo wszystko instytucja finansowa nie dochowa terminu, będzie musiała uznać nasz wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w Biurze Informacji Kredytowej.

Na ogół wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK i przeniesienie problematycznych zobowiązań do niewidocznej części statystycznej zajmuje około kilku tygodni.

Czyszczenie BIK – krok po kroku

 1. Zamów raport BIK ze strony BIK-u i sprawdź, które zobowiązania z przeszłości psują Twoją historię kredytową.
 2. Czas przeanalizować raport BIK. Należy prześledzić każde ze zobowiązań i sprawdzić, które z nich widać w raporcie jako opóźnione lub niespłacone.
 3. Jeśli znajdą się wpisy w BIKu-, które psują Twoją historię kredytową, to zlokalizuj wierzyciela i wyślij na jego adres wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK.

Podobne wyszukania:

 • jak wyczyścić BIK i KRD
 • wniosek o wykreślenie z bik Santander
 • wniosek o usunięcie danych z bik
 • BIK, po jakim czasie wykreślają
 • usunięcie danych z bik po spłacie kredytu
 • po jakim czasie czyści się bik
 • wykreślenie z bik
 • jak wypisać się z BIK-u
 • wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK
 • jak długo w BIK po spłacie zadłużenia
 • jak wyjść z rejestru BIK
 • po jakim czasie BIK jest czysty
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK wzór
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK
 • wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych BIK

Podstawa prawna:

Przetwarzania danych osobowych przez banki i inne instytucje finansowe, reguluje ustawa prawo bankowe w artykule 105:

Art. 105a. 1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową i informacji udostępnionych przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–106d, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

2a. Zgoda osoby może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim przypadku banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.

4. Banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać stanowiące tajemnicę bankową informacje dotyczące osoby fizycznej po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów bez zgody osoby, której informacje dotyczą, do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013.

5. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Inne przydatne wzory pism:

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Warto przeczytać: Jak wymusić aktualizację BIK? [wzór do POBRANIA]

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *