Wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z alimentów? Umowa o wygaśnięciu obowiązku alimentacji zawarta między dzieckiem a rodzicem zobowiązanym do płacenia alimentów, to znakomita alternatywa dla sprawy sądowej (bo po co tułać się po sądach i ponosić koszty sądowe, skoro nie ma takiej potrzeby?).

Dlatego, zamiast składać do sądu rodzinnego pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacji, lepiej skupić się na zawarciu porozumienia z uprawnionym do alimentacji dzieckiem. Może ono bowiem złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszych świadczeń alimentacyjnych w formie pisemnej, które będzie miało takie same skutki prawne, jak ugoda zawarta przed sądem.

Sprawdź, jak bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów uregulować sprawy alimentacyjne oraz pobierz przygotowany przez prawnika gotowy wzór pisma o rezygnacji z alimentów (pobierzesz go w dalszej części poradnika).

Rezygnacja z alimentów – najważniejsze informacje

Jak wynika z przepisów art. 133 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Natomiast na podstawie § 3 niniejszego przepisu rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z powyższego wiadomo, że obowiązek alimentacyjny dotyczy tych dzieci, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać i nie może zostać uchylony w stosunku do dzieci małoletnich oraz tych, które ze względu na stan zdrowia lub „nieporadność” nie mogą podjąć zatrudnienia, a w konsekwencji osiągnąć samodzielności finansowej.

Natomiast w stosunku do uprawnionego do alimentacji, który doszedł do pełnoletności, obowiązek alimentacji może zostać zniesiony, jeżeli wynika to z okoliczności danej sprawy.

Zazwyczaj zobowiązany do alimentacji składa do sądu pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacji, powołując się na jedną z ustawowych przesłanek:

  • dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać
  • uprawniony do alimentacji posiada majątek, który przynosi mu zyski
  • pełnoletnie dziecko nie dokłada starań, by osiągnąć samodzielność finansową
  • dalsze utrzymywanie obowiązku alimentacji wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego do alimentacji.

Po zaistnieniu wskazanych wyżej okoliczności, zobowiązany do płacenia alimentów rodzic, może starać się o zniesienie obowiązku alimentacyjnego przez sąd. Jednakże obowiązek alimentacyjny może zostać zdjęty, jeśli uprawniony do alimentów złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z alimentów, wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-pdf-doc
Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Kiedy warto zawrzeć ugodę alimentacyjną?

Zdjęcie obowiązku alimentacji nie zawsze musi wiązać się z potrzebą wytoczenia powództwa sądowego – kiedy wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie jest kwestią sporną wdawanie się w “spór” sądowy wydaje się wręcz nieuzasadnione.

Jeśli strony potrafią dojść do porozumienia, kwestię alimentów może rozwiązać oświadczenie o rezygnacji z alimentów sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisane przez uprawnionego do alimentów.

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest nie tylko wygodną formą uregulowania spraw alimentacyjnych, lecz dodatkowo może oszczędzić czasu i kosztów – każda sprawa sądowa generuje bowiem wydatki oraz wymaga zaangażowania, często również zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Jak napisać rezygnację z alimentów?

Jak już wspomniałam powyżej, rezygnacja z alimentów powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Strony powinny przygotować dwa jednobrzmiące egzemplarze, tak by każda z nich mogła zachować jeden dla siebie. Oświadczenie dotyczące rezygnacji z alimentów nie jest umową, ani ugodą, dlatego podpis pod oświadczeniem składa jedynie uprawniony do alimentacji.

Dodać należy, że w treści oświadczenia znaleźć powinny się m.in.:

  • dane zobowiązanego oraz uprawnionego do alimentacji – imię, nazwisko, adres, numer PESEL
  • wyrok, z którego wynika roszczenie zapłaty rat alimentacyjnych – data wydania, dane sądu orzekającego w sprawie, sygnatura akt sprawy sądowej
  • oświadczenie, że uprawniony do alimentacji rezygnuje z kolejnych świadczeń od dnia … (należy wskazać konkretny miesiąc i rok)
  • data sporządzenia oświadczenia.

W przedmiotowym oświadczeniu uprawniony do alimentacji może zawrzeć klauzulę, że nie rości sobie żadnych żądań w stosunku do rodzica zobowiązanego do alimentacji oraz że nie ma żadnych zaległości w płatnościach alimentacyjnych.

Pomocnym może okazać się wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów. Jest to dokument przygotowany przez fachowców, którym można śmiało posłużyć się, by zakończyć obowiązek alimentacyjny.

Warto przeczytać: