Wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala [PDF + DOC]

Jak zrezygnować z terminala płatniczego First Data, eService, Elavon, Polcard, Paytel, czy też terminala płatniczego innej firmy? W procesie rezygnacji z terminala zastosowanie znajdują przepisy odnoszące się do zwykłych umów najmu. Warto zwrócić więc uwagę na ustawowy okres wypowiedzenia, a także na treść samej umowy najmu terminala, która może odnosić się do tak zwanego okresu karencji, czyli minimalnego czasu trwania umowy, w trakcie którego jej wypowiedzenie wiąże się z poniesieniem kary finansowej.

wzor-wypowiedzenia-umowy-najmu-terminala-pdf-docJak wygląda wzór wypowiedzenia umowy terminala płatniczego? jak sporządzić pismo, aby skutecznie odciąć się od operatora płatności? aby ułatwić Ci rezygnację z terminala, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala, który pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika!

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy terminala płatniczego?

Umowę najmu terminala płatniczego można podpisać na czas określony lub nieokreślony. Co do zasady, umowy najmu podpisywane na czas nieoznaczony mogą zostać wypowiedziane w dowolnym czasie z obowiązującym okresem wypowiedzenia, który trwa najczęściej od jednego do trzech miesięcy.

Z kolei umowy najmu terminala sporządzane na czas określony mogą zostać wypowiedziane tylko na zasadach określonych w treści dokumentu, czyli w określonym czasie i w określonych okolicznościach. Istnieją także sytuacje, kiedy umowę można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego – wzór

wzor-wypowiedzenia-umowy-najmu-terminala-pdf-doc
Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego – wzór

Wypowiedzenie terminala przez wynajmującego

Firma wynajmująca terminal płatniczy może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku, gdy najemca:

 • zaniedbuje terminal do tego stopnia, że naraża go na uszkodzenie,
 • używa terminala w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem,
 • podnajmuje terminal lub oddaje go do bezpłatnego używania osobie trzeciej,
 • zalega z płatnościami za najem terminala za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

W przypadku chęci wypowiedzenia umowy terminala najemcy, który zalega z płatnościami, firma zobowiązana jest do wystosowania odpowiedniego pisma ostrzegającego o rozwiązaniu umowy oraz wyznaczającego dodatkowy miesięczny termin uregulowania płatności.

Rezygnacja z terminala płatniczego a okres karencji

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów, jeśli upłynie tak zwany okres karencji, czyli minimalny czas trwania umowy, w trakcie którego jej wypowiedzenie wiąże się z nałożeniem na najemcę terminala kary finansowej.

Informacje na ten temat powinny zostać zawarte w treści umowy najmu terminala. Jeśli okres karencji upłynie, do rozwiązania umowy najmu wystarczające będzie złożenie odpowiedniego pisma, czyli wypowiedzenia umowy.

Co zawiera wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy?

Gotowy wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala należy wypełnić w oparciu o podpisaną umowę najmu. Aby wypowiedzenie umowy było ważne, musi zawierać bowiem niezbędne informacje dotyczące samej umowy oraz jej stron. Wypowiedzenie należy skonstruować więc w oparciu o następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby wypowiadającej umowę, takie same jak na umowie najmu,
 • dane strony, której wypowiada się umowę,
 • określenie podstawy prawnej, która pozwala na wypowiedzenie umowy, np. zapis z umowy najmu lub artykuł Kodeksu cywilnego,
 • dane terminala,
 • termin wypowiedzenia umowy najmu,
 • uzasadnienie rezygnacji z umowy, np. zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

Jak zmniejszyć opłaty za terminal płatniczy?

Wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczego bardzo często stanowi skutek podniesienia opłat za dzierżawę urządzenia. Operatorzy nierzadko stosują bowiem zachętę w postaci obniżonych opłat przez pierwsze miesiące trwania umowy, po czym drastycznie podnoszą stawki. Przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia swoich rachunków poprzez:

 • zwrócenie się do firmy z prośbą o wynegocjowanie lepszych stawek, na podstawie średnich obrotów przedsiębiorstwa (pod warunkiem, że są one wysokie),
 • wypowiedzenie umowy najmu terminala i ponowne zwrócenie się z prośbą o zmniejszenie opłat pod rygorem zakończenia współpracy,
 • faktyczne wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczego i znalezienie lepszej oferty.

Odstąpienie od umowy najmu terminala

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zrezygnować z terminala odpowiednio wcześnie, czyli w ciągu maksymalnie 14 dni, może odstąpić od umowy najmu, zamiast ją wypowiadać. Odstąpienie od umowy wywołuje takie skutek, że zawarta umowa najmu uważana jest za niebyłą od początku (przyjmuje się tak zwana fikcję prawną, która polega na uznaniu, że umowy między stronami nigdy nie było).

Jednocześnie odstąpienie od umowy rodzi konieczność rozliczenia się stron, tj. zwrotu otrzymanego terminala płatniczego.

W przypadku umów najmu rozróżnia się dwa przypadki odstąpienia od umowy:

 • odstąpienie od umowy przed jej realizacją, czyli przed wydaniem najętej rzeczy w ręce najemcy – w takim przypadku dopuszcza się odstąpienie od umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym,
 • odstąpienie od umowy po wydaniu rzeczy najętej – w tym przypadku odstąpienie dopuszcza się wyłącznie ze skutkiem na przyszłość, czyli np. w okolicznościach otrzymania terminala wadliwego, który uniemożliwiał korzystanie z niego w sposób przewidziany w umowie.

Poza tym strony mogą umieścić w treści umowy dodatkowe zapisy określające zasady odstąpienia od umowy, w tym termin prawa do odstąpienia.

Wpis pochodzi z kategorii: