Zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego WZÓR

zgloszenie-wynajmu-mieszkania-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc-wordJak napisać zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego? wynajem mieszkania to coraz popularniejsze źródło dodatkowego dochodu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że taki przychód podlega opodatkowaniu.

Wstęp

Niektóre umowy najmu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego tuż po ich zawarciu. Jakiego rodzaju wynajmu dotyczy ta zasada i jak zgłosić wynajem mieszkania do urzędu skarbowego? zgłoszenie wynajmu odbywa się drogą pisemną, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgłoszenia najmu do US, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego

zgloszenie-wynajmu-mieszkania-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc-word
Zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego wzór

Czy zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego jest obowiązkowe?

Co do zasady, wynajmujący nie ma obowiązku zgłoszenia zawarcia umowy najmu do urzędu skarbowego. Wyjątek stanowi najem okazjonalny, który podlega już takiemu obowiązkowi. Wynajmujący ma na to 14 dni.

Jeśli nie dotrzyma terminu, zawarta umowa nie będzie ważna w świetle prawa (zostanie zakwalifikowana jako najem zwykły, nieokazjonalny).

Pozostałych umów najmu obowiązek zgłoszenia do US nie obowiązuje. Podatnik musi zgłosić jedynie osiągane przychody. Jeśli robi to po raz pierwszy, powinien dopilnować terminu 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.

W przypadku kiedy płatność zostaje przełożona w czasie, opóźnieniu ulega także obowiązujący termin zgłoszenia. Podatnik może również wybrać formę opodatkowania zysków z tytułu najmu. Jeśli tego nie zrobi, musi rozliczać się na zasadach ogólnych, odprowadzając odpowiednie zaliczki na podatek.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Temat urząd skarbowy zgłoszenie najmu okazjonalnego powiązany jest na stałe – zgłoszenie zawarcia takiej umowy jest dla wynajmującego obowiązkowe, w przeciwnym razie nie będzie ona ważna i nie będzie chroniła ani praw najemcy, ani właściciela lokalu.

Czym jest natomiast umowa najmu okazjonalnego i co ją charakteryzuje? 

Najem okazjonalny to rozwiązanie, które ma przede wszystkim chronić interes właścicieli lokali mieszkalnych. Z założenia zawarcie takiej formy umowy ułatwia proces eksmisji nierzetelnych najemców, którzy nie chcą opuścić mieszkania po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.

Procedura zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest bardziej skomplikowana, ale dzięki temu lepiej chroni prawa wynajmującego.

Aby umowa najmu okazjonalnego była ważna, najemca musi dostarczyć właścicielowi lokalu:

  • oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu we wskazanym terminie,
  • wskazanie innego mieszkania, w którym będzie mógł zamieszkać, gdy wykonana zostanie egzekucja obowiązku opróżnienia i opuszczenia lokalu,
  • oświadczenie osoby trzeciej (będącej właścicielem lub posiadającej tytuł prawny do lokalu), w którym wyraża ona zgodę na zamieszkanie najemcy w swoim mieszkaniu po zakończeniu okresu trwania umowy najmu okazjonalnego lub po rozwiązaniu/wypowiedzeniu umowy.

Oświadczenia najemcy są tak naprawdę tym, co chroni właściciela lokalu w umowie najmu okazjonalnego.

Jeśli dojdzie do jakichkolwiek problemów po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, wynajmujący może natychmiast wszcząć postępowanie egzekucyjne, występując o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się dobrowolnej egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie.

Właściciel lokalu nie musi czekać na proces sądowy czy na dostarczenie przez gminę lokalu tymczasowego – ten również jest już bowiem wyznaczony przez najemcę.

Jak wygląda zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego?

Po podjęciu decyzji o zawarciu umowy najmu okazjonalnego oraz po otrzymaniu niezbędnych oświadczeń najemcy, wynajmujący musi jeszcze zgłosić zawarcie umowy do urzędu skarbowego. Właściciel ma na to 14 dni, licząc od dnia rozpoczęcia najmu.

Spełnienie tego obowiązku może zweryfikować nawet najemca, który ma prawo żądać od wynajmującego przedstawienia mu zgłoszenia złożonego w urzędzie skarbowym. Wynajmujący jest natomiast zobowiązany na życzenie lokatora przedstawić mu odpowiednie potwierdzenie zgłoszenia najmu.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego leży także w interesie samego właściciela lokalu. Jeśli nie dokona on tej czynności w terminie, umowa nie będzie ważna w świetle prawa, a on nie będzie mógł skorzystać z ochrony, jaką w innym przypadku gwarantuje ona wynajmującemu.

Ponieważ nie istnieje narzucony przez US wzór zgłoszenia najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego, pismo należy sporządzić samodzielnie w oparciu o dostępny druk gotowy do wypełnienia.

W zgłoszeniu zawarte są wszystkie niezbędne informacje, czyli dane osobowe podatnika, dane najemcy i dane dotyczące zawartej umowy, w tym adres wynajmowanej nieruchomości oraz termin rozpoczęcia najmu.

Pismo należy zaadresować do urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela lokalu. Warto pamiętać także o zawarciu w nim swojego numeru identyfikacji podatkowej, czyli numeru PESEL.

Zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego oraz wybór formy opodatkowania

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego warto połączyć z deklaracją wybranej formy opodatkowania. Jeśli podatnik nie złoży w tej sprawie odpowiedniego pisma, jego zyski będą rozliczane na zasadach ogólnych. Do wyboru ma jednak również ryczałt, który dla niektórych osób może okazać się korzystniejszy.

W sytuacji, kiedy wynajmujący woli rozliczać się na zasadach ogólnych, nie musi dokonywać żadnego zgłoszenia (przy zwykłej umowie najmu) ani składać deklaracji dotyczącej wyboru formy opodatkowania. Wystarczy, że będzie prawidłowo odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. 

W przypadku ryczałtu podatnik powinien zgłosić chęć wyboru takiej formy opodatkowania poprzez złożenie odpowiedniego pisma. Czym różni się opodatkowanie na zasadach ogólnych od ryczałtu? przy zastosowaniu zasad ogólnych stawki podatku wynoszą odpowiednio 17% (przy dochodzie do 85 528 zł) i 32% przy dochodzie wyższym.

Zaletą takiego rozwiązania jest naliczanie podatku nie od przychodu, lecz od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Większość wynajmujących korzysta jednak z opodatkowania ryczałtem, gdyż w tym przypadku stawka wynosi 8,5% przy przychodach rocznych nieprzekraczających 100 000 zł oraz 12,5% przy wyższych zyskach.

Podobne wzory pism:

4.5/5 - (2 votes)
Wpis pochodzi z kategorii: