Zgoda pracownika na monitoring pdf wzór

Obecne przepisy nie pozwalają pracodawcy w sposób dowolny stosować monitoringu w miejscu wykonywania pracy przez osoby przez niego zatrudnione. Dlatego pracodawca, który chce zabezpieczyć zakład pracy, czy wybrane stanowiska sprzętem nagrywającym obraz lub obraz i dźwięk, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować swoich pracowników, wymagana jest więc zgoda pracownika na monitoring.

Informacja dla pracowników o monitoringu może przybrać dowolną formę, w zależności od potrzeb pracodawcy oraz przyjętego przez niego sposobu komunikowania się z pracownikami. Niemniej jednak pisemna zgoda pracownika na monitoring może okazać się najbardziej roztropnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę ewentualne zarzuty pracownika w przedmiocie łamania tzw. przepisów RODO.

Zgoda pracownika na monitoring pdf wzór

Zgoda-pracownika-na-monitoring-pdf-doc-wzor
Zgoda pracownika na monitoring pdf wzór

Pisemna zgoda pracownika na monitoring powinna więc przybrać formę dokumentu, w którym pracodawca informuje pracowników o celach, zakresie oraz sposobie stosowania monitoringu, rodzaju monitoringu, pomieszczeniach objętych zasięgiem monitoringu, czasie przechowywania nagrań oraz osobach mających dostęp do tych nagrań. Dodatkowo zgoda pracownika na monitoring powinna zawierać datę oraz czytelny podpis pracownika.

Uwaga: Niektórzy pracodawcy wymagają nawet specjalne oświadczenie pracownika, że został poinformowany o wprowadzeniu monitoringu.