Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą – WZÓR

Czym jest umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą? Zgodnie z treścią art. 710 kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia właściciel lokalu zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanego mu lokalu.

Umowa użyczenia lokalu ma więc charakter nieodpłatny. Powyższe przekłada się na to, że jest to umowa zawierana najczęściej przez osoby sobie najbliższe – członków rodziny lub zaufanych znajomych.

Niemniej jednak decydując się na zawarcie umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą, strony pamiętać muszą o ciążących na nich obowiązkach. Dlatego też warto poznać nie tylko zasady zawierania umów użyczenia, ale także obowiązki użyczającego i biorącego w użyczenie.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny

Jak już wspomniałam na wstępie, do zawarcia umowy użyczenia lokalu dochodzi najczęściej pomiędzy osobami sobie bliskimi. Bez wątpienia będą to członkowie rodziny.

Niemniej jednak bez względu na strony umowy i ich relacje, warto zadbać o przygotowanie właściwej umowy – pomimo tego, że sama umowa użyczenia może zostać zawarta w dowolnej formie, w tym w formie ustnej.

Trzeba zaznaczyć, że właściwą formą umowy będzie zawsze umowa zawarta na piśmie. Umowa pisemna pozwala bowiem właściwie i bez żadnych wątpliwości kształtować prawa i obowiązki użyczającego i biorącego w użyczenia.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą

Umowa-uzyczenia-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-wzor-pdf-doc
Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą wzór

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą

Umowa-uzyczenia-czesci-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-wzor-doc-pdf
Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą

Przy czym dodać należy, że umowa użyczenia została w sposób dość wyczerpujący uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 710 do 719). Przepisy ustawy są wiążące dla stron, dlatego w razie pominięcia w treści umowy ważnych kwestii, strony zawsze mogą odwołać się do regulacji kodeksowych.

Umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą

W treści umowy strony mogą swobodnie kształtować swoje prawa i obowiązki. Niemniej jednak umowa zawsze powinna zawierać podstawowe elementy:

  • określenie stron (użyczający i biorący w użyczenie) poprzez wskazanie imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL, ewentualnie numeru NIP lub REGON jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca. W tym miejscu wskazać należy, że stroną umowy użyczenia może być nie tylko osoba fizyczna, ale również prawna m.in. spółka.
  • opis lokalu oddanego w użyczenie poprzez podanie jego lokalizacji, powierzchni, liczby pomieszczeń, usytuowania w budynku
  • czas trwania umowy użyczenia – umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony
  • termin wypowiedzenia umowy użyczenia
  • koszty utrzymania lokalu – w umowie zawrzeć należy regulacje dotyczące ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości m.in. opłatami licznikowymi, podatkami od nieruchomości, wywozem śmieci, ubezpieczeniem
  • datę zawarcia
  • podpisy stron.

W treści umowy, strony mogą złożyć oświadczenie o stanie technicznym lokalu oraz wyłączyć możliwość oddania lokalu w użytkowanie osobie trzeciej.

Wydanie lokalu użyczającemu może (lecz nie musi) zostać potwierdzone stosownymi protokołami oraz przygotowaniem dokumentacji zdjęciowej, która może posłużyć do celów dowodowych w przypadku powstania ewentualnej szkody po stronie dającego w użyczenie.

Umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą powinna zostać sporządzona w tylu egzemplarzach, ile jest stron umowy. Pomocnym może okazać się przygotowany przez prawnika wzór umowy użyczenia lokalu, który załączyliśmy powyżej.

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny

Także w przypadku użyczenia pod działalność gospodarczą jedynie części lokalu, warto przygotować i zawrzeć umowę w wersji papierowej. Tak przygotowana umowa może ułatwić załatwienie wielu formalności osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

W treści umowy dotyczącej oddania w użyczenie jedynie części umowy, oprócz wyżej wymienionych elementów zawrzeć należy postanowienia dotyczące:

  • wyszczególnienia określonej części lokalu z podaniem metrów kwadratowych i ewentualnie opisaniem, o jakie pomieszczenia chodzi (kondygnacja w budynku, położenia w lokalu)
  • dostępu do innych pomieszczeń w tym przestrzeni wspólnych tj. toaleta, pomieszczenia socjalne, korytarz, klatka schodowa.

Uregulowanie niniejszych kwestii może ułatwić biorącemu w użyczenia rozliczenie m.in. kwestii podatkowych. Warto dodać, że przepisy kwalifikują użyczenie lokalu jako usługę. Dlatego pomimo tego, że sama umowa jest nieodpłatna może podlegać opodatkowaniu VAT jeśli zostanie zrealizowana na cele inne niż działalność gospodarcza użyczającego.

Obowiązki stron w czasie użyczenia lokalu

Zawierając umowę użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą, należy pamiętać o obowiązkach, które ciążą po stronie użyczającego i biorącego w użyczenie.

Do głównych obowiązków użyczającego należy ograniczenie możliwości powstania, czy wystąpienia wad lokalu, które mogą doprowadzić do szkody biorącego w używanie. Odpowiedzialność za szkodę może mieć miejsce wówczas, gdy użyczający zataił przed biorącym w użyczenie wady lokalu, o których ten nie mógł wiedzieć lub których nie mógł „wychwycić gołym okiem”.

Natomiast do obowiązków biorącego w użyczenie należy korzystanie z lokalu w sposób określony w umowie. Inne obowiązki, które mogą zostać nałożone na biorącego w użyczenie mocą zawartej umowy to niemożność oddania przedmiotowego lokalu w użyczenie lub najem, a także obowiązek ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

Użyczający będzie miał także roszczenie o przywrócenie lokalu do stanu właściwego, jeśli w wyniki niewłaściwego użytkowania dojdzie do uszkodzenia przedmiotu użyczenia. Biorący w użyczenie nie będzie jednak odpowiadać za zużycie, które jest następstwem prawidłowego używania lokalu.