Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka WZÓR z omówieniem

Uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie wiąże się z automatyczną utratą przez nie prawa do alimentów. Obowiązek łożenia na pełnoletnie dziecko trwa bowiem do czasu, aż dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Nie zawsze znaczenie ma więc wiek dziecka, czy możliwości zarobkowe zobowiązanego. Sąd rozpoznając wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka, będzie brał pod uwagę również inne okoliczności.

weSprawdź, co warto wiedzieć o alimentach na pełnoletnie dziecko oraz poznaj zasady, którymi kieruje się sąd, rozpoznając pozew alimentacyjny złożony przez dorosłe dziecko. Aby ułatwić Ci walkę o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór pozwu o alimenty, który pobierzesz poniżej!

Pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka reguluje przepis art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi:

1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że nie wiek dziecka ma znaczenie, a jego możliwości samodzielnego utrzymania się.

Powyższe zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w stanowisku zajętym w wyroku z dnia 14 listopada 1997 roku w sprawie III CKN 217/97, w którym wskazano, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, nie ustaje także wraz z osiągnięciem przez dziecko określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia.

Rodzice mają bowiem obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i w związku z tym zapewnienia mu wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień.

Analizując zasadność pozwu alimentacyjnego złożonego przez pełnoletnie dziecko, sąd w pierwszej kolejności skup się jednak na kontynuowaniu nauki. Jeśli ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikać będzie, że dziecko kontynuuje naukę w szkole stacjonarnej – liceum technikum lub studia dzienne bez wątpienia powinien utrzymać w mocy obowiązek alimentacyjny.

Natomiast jeśli pełnoletnie dziecko uczy się w trybie zaocznym, jednak nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej i nie posiada żadnego majątku, obowiązek alimentacyjny może zostać również utrzymany.

Ważną kwestią będzie jedna ustalenie, czy problem z wejściem w samodzielność leży po stronie uprawnionego do alimentacji, czy też nie wynika z jego winy.

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

Wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor-pdf-doc
Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

Pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka wzór

Pozew-o-alimenty-dla-pelnoletniego-uczacego-sie-dziecka-wzor-pdf-doc
Pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka wzór

Alimenty na pełnoletnie dziecko

wedweWarto zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny ma pełnoletnie dziecko może zostać utrzymany także wtedy, kiedy dziecko nie kontynuuje nauki. W danej sprawie mogą bowiem zaistnieć inne okoliczności „hamujące” dziecko w osiągnięciu samodzielności.

Bez wątpienia będzie to choroba, kalectwo, niepełnosprawność intelektualna. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne lub chore, co uniemożliwia mu podjęcie pracy zarobkowej, to obowiązek alimentacyjny może rozciągać się na resztę jego życia.

Inną przesłanką utrzymania na czas nieokreślony alimentów na pełnoletnie dziecko będzie pozostawanie przez nie w niedostatku. Przez stan niedostatku rozumieć należy taką sytuację, kiedy pełnoletnie dziecko własnymi siłami nie potrafi zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych tj. zakup wyżywienia, opłaty za mieszkanie, media, leki.

Inną przesłanką utrzymania alimentacji na pełnoletnie dziecko będzie uzależnienie. Sąd Najwyższy już w uchwale z dnia 31 stycznia 1986 roku wydaną w sprawie III CZP 76/85 wskazał, że także niemożność samodzielnego utrzymania się przez pełnoletnie dziecko ze względu na całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną narkomanią nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Zaznaczyć trzeba, że sąd może oddalić pozew alimentacyjny dziecka znajdującego się w stanie niedostatku jeśli stwierdzi, że również zobowiązany do alimentacji znajduje się trudnej sytuacji materialno-bytowej. Jednakże trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci.

sdcObowiązkiem rodziców jest bowiem dzielenie się z dziećmi nawet skromnymi dochodami, a kiedy wynika to z zaistniałych sytuacji, o charakterze przejściowym rodzice, aby sprostać obowiązkom alimentacyjnym, mogą zostać zmuszeni do upłynnienia części składników majątkowych.

Niemniej jednak aby nie popełnić błędów już na etapie przygotowywania się do sprawy alimentacyjnej, warto sięgnąć po specjalnie przygotowany przez nas wzór pozwu o alimenty dla pełnoletniego dziecka.

Pozew o alimenty po ukończeniu 18 lat

wzór wnioskuPo uzyskaniu pełnoletności pozew alimentacyjny składa pełnoletnie dziecko we własnym imieniu. Może również wybrać pełnomocnika do sprawy w osobie radcy prawnego lub adwokata. Pełnoletnie dziecko może być również reprezentowane przez najbliższych członków rodziny m.in. matkę lub ojca. Należy wówczas udzielić im właściwego pełnomocnictwa – na piśmie lub ustnie do protokołu na terminie rozprawy.

Natomiast pozew złożony przez rodzica po wejściu przez dziecko w pełnoletność zostanie przez sąd odrzucony. Rodzic traci bowiem władzę rodzicielską i tym samym możliwość reprezentowania dziecka bez właściwego umocowania po wejściu przez nie w pełnoletność.