Zwolnienie z odpłatności za pobyt w DPS – wzór pisma

Czy osoby bliskie podopiecznemu DPS zawsze muszą płacić za jego pobyt w ośrodku? Kiedy można otrzymać zwolnienie z opłaty za DPS oraz jakich formalności dopełnić, by nie ponosić kosztów za pobyt rodzica w DPS?

To pytania, które często zadają czytelnicy naszego bloga. Ustawodawca przewidział sytuacje, kiedy właściwy organ może orzec o zwolnieniu z opłaty za DPS. A więc osoby bliskie podopiecznemu DPS mają szansę uniknąć dodatkowych, sporych kosztów. W większości przypadków wystarczy złożyć wniosek o zwolnienie z opłat za DPS, którego wzór możesz pobrać poniżej.

Jak uniknąć płacenia za DPS – o tym niżej!

Opłaty za pobyt w DPS – ile to kosztuje?

Państwo zobowiązane jest udzielić pomocy osobom, które nie są w stanie do samodzielnej egzystencji, wymagają stałej specjalistycznej pomocy lub wsparcia osoby trzeciej ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub wiek.

Niestety pomoc państwa nie jest bezpłatna. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art. 60 (…) Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca (…).

edZazwyczaj opłata za DPS przekracza 3 000 zł miesięcznie. Część tej kwoty pokrywa sam podopieczny, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

Jeśli dochód podopiecznego nie wystarcza na pokrycie opłaty za pobyt w DPS pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązani są pokryć w kolejności:

 1. małżonek, zstępni przed wstępnymi
 2. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS – wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-opłat-za-DPS-wzór
Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Opłaty za pobyt w DPS, kto ponosi?

Małżonek, dzieci, rodzice lub wnuki podopiecznego DPS mogą zostać zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS na podstawie umowy, lub w przypadku wydania przez właściwy organ stosownej decyzji.

Nałożenie na wybraną osobę obowiązku zapłaty DPS może być poprzedzone postępowaniem właściwego organu gminy. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, gmina wszczyna postępowanie w celu określenia kręgu osób odpowiedzialnych za uzupełnienie opłaty oraz wysokości opłaty.

Jeżeli organ gminy stwierdzi, że żadna ze zobowiązanych osób nie jest w stanie ponieść opłaty za pobyt w DPS obowiązek przechodzi na gminę ostatniego miejsca zamieszkania podopiecznego DPS.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS – kryterium dochodowe

Małżonek, zstępni i wstępni podopiecznego DPS mogą uniknąć obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt w DPS, jeśli ich dochód nie przekracza 300% określonego kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Zatem zwolniona z obowiązku poniesienia opłaty za pobyt w DPS może być osoba samotnie gospodarująca, która nie uzyskuje dochodu powyżej 2 103 zł, lub osoba w rodzinie, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1 584 zł.

Zwolnienie za pobyt w DPS na wniosek

wniosek-dps-zwolnienieOsoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS, które uzyskują dochód w kwocie wyższej, niż wskazane kryterium dochodowe mogą złożyć wniosek o uzyskanie zwolnienia, powołując się na jedną z okoliczności przewidzianych w art. 64 ustawy o pomocy społecznej.

Zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS może uzyskać częściowe lub całkowite zwolnienie, jeśli:

 • ponosi opłatę za pobyt innego członka rodziny w DPS, w innych ośrodku wsparcia lub innej placówce
 • występują uzasadnione okoliczności m.in. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
 • jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko
 • przebywał w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu
 • przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

wedweDodatkowo zwolnienie na wniosek może uzyskać dziecko podopiecznego DPS, jeśli przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Wszczynając postępowanie w sprawie z wniosku o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS właściwy organ na prawo prowadzić postępowanie dowodowe żądając od wnioskodawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających jego sytuację materialno-bytową.

Najczęściej wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 • zaświadczenie o dochodach
 • PIT za poprzedni rok
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentację lekarską
 • oświadczenie o stanie majątku i źródłach dochodu.

W zależności od sytuacji właściwy organ może żądać dodatkowych dokumentów i informacji.

Od decyzji organu gminnego służy odwołanie.