Etyka zawodowa radcy prawnego w Republice Białoruś

Status radcy prawnego w Republice Białoruś. Radcą prawnym w Republice Białoruś jest osoba, która posiada świadectwo atestacji prawnika (wymogi otrzymania tego świadectwa określa Postanowienie Ministra Sprawiedliwości Republiki Białoruś z dnia 07.03.2014 Nr 58).

Etykę radcowską na Białorusi reguluje Postanowienie Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś z dnia 8 czerwca 2007 roku Nr 37 (w red. Postanowienia MS z dnia 01.12.2010 Nr 109) „O zatwierdzeniu zasad etyki zawodowej osób wykonujących działalność w przedmiocie świadczenia usług prawnych”, dalej zasady etyki zawodowej.

Radca Prawny jest zobowiązany:

 • przestrzegać normy obowiązującego prawa,
 • kierować się ogólnie przyjętymi normami moralności, dbać o prestiż zawodu oraz podwyższenia jego statusu społecznego,okazywać szacunek w stosunku do upoważnionych przedstawicieli organów państwowych oraz innych organizacji, w tym także sprawujących kontrolę działalności świadczenia usług prawnych,
 • być punktualnym oraz odpowiedzialnym,
 • przestrzegać ustalonych w społeczeństwie zwyczajów oraz tradycji.

W każdym przypadku, w celu  rozstrzygnięcia złożonej sytuacji etycznej, radca prawny może się zwrócić do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stosunki radcy prawnego z klientem

Obowiązki radcy prawnego wobec klienta określa pkt 7 zasad etyki zawodowej. Radca Prawny powinien:

 • Gwarantować klientowi świadczenie usług prawnych zgodnie z wymogami ustawodawstwa oraz umowy o świadczenie usług prawnych z klientem,
 • przestrzegać rozsądne zasady przy ustalaniu cennika świadczonych usług prawnych,
 • postępować w taki sposób aby to sprzyjało godności zawodu radcy prawnego, powstrzymywać się od czynów, które mogą zdyskredytować zawód radcy prawnego,
 • przygotowywać dokumenty z zachowaniem języka literatury oraz terminologii prawnej (pomocnym w tym zakresie może być opublikowany na stronie internetowej by słownik wyrazów prawniczych),
 • wnikliwie oraz profesjonalnie wykonywać polecenia klienta w takim zakresie w jakim one odpowiadają wymogom uczciwości, obiektywizmu oraz ustawodawstwu Białorusi.
 • wykorzystywać prawne środki, sposoby oraz metody świadczenia usług prawnych.

Reklamowanie usług prawnych

Reklamowanie usług prawnych powinno się odbywać zgodnie z ustawą o reklamie.

Radcowie prawni przy stosowaniu technik marketingowych co do swojej działalności zawodowej powinni przestrzegać następujących zasad:

 • powstrzymanie się od stosowania metod, które mogą dyskredytować zawód prawnika
 • prezentować uczciwą informację o sobie oraz zakresie świadczonych usług

Radca prawny nie może dawać klientowi gwarancji pomyślnego załatwienia sprawy, które mogą w sposób bezpośredni lub pośredni stworzyć bezpodstawne wrażenia, wpłynięcia na rezultat danej sprawy niedozwolonymi prawnie środkami.

Tajemnica zawodowa

Radca prawny powinien chronić tajemnicę informacji o działalności klienta, którą otrzymuje w związku ze świadczeniem usług prawnych, zarówno w trakcie sprawy jak i po ustaniu umownych stosunków z klientem, chyba że co innego wynika z umowy lub ustawy. Bez zgody klienta radca prawny może wykorzystywać informacje otrzymane od klienta na żądanie sądu, prokuratury, organów dochodzenia lub postępowania przygotowawczego w związku ze sprawami karnymi lub cywilnymi oraz na żądanie sądu gospodarczego w związku ze sprawą gospodarczą przez nie rozpatrywaną jak również w innych wypadkach przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.

Tajemnica zawodowa dotyczy:

 • wszystkich materiałów oraz dokumentów zebranych i (lub) przygotowanych przez radcę prawnego w danej sprawie,
 • informacje otrzymane od klienta przez radcę prawnego,
 • treść konsultacji prawnych świadczonych klientowi lub przeznaczonych dla niego,
 • informacje będące przedmiotem tajemnicy komercyjnej.