Skarga do nadzoru budowlanego wzór

Jak napisać donos do nadzoru budowlanego? skarga do nadzoru budowlanego, czyli tzw. policji budowlanej, może obejmować łamanie przepisów prawa budowlanego przez takie osoby jak inwestor, wykonawca, czy kierownik budowy. Najczęściej zgłaszane nieprawidłowości dotyczą:

 • samowoli budowlanych
 • braku tablicy informacyjnej na placu budowy
 • braku zgłoszenia lub pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych/rozbiórkowych
 • samowolnych zmian w projekcie budowlanym
 • skierowania wód opadowych na nieruchomość sąsiada
 • niezachowania prawidłowej odległości od granicy działki
 • nieprawidłowego ulokowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Skarga do nadzoru budowlanego wzór

Oficjalnie złożona skarga do nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie administracyjne, w ramach którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) może:

 • podjąć kontrolę w terenie, czyli dokonać oględzin obiektu budowlanego lub jego części
 • podjąć kontrolę utrzymania obiektu budowlanego w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Po stwierdzeniu naruszeń nadzór budowlany ma prawo:

 • nakazać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wad
 • nakazać usunięcie/rozbiórkę obiektów stwarzających bezpośrednie niebezpieczeństwo lub obiektów wybudowanych bez odpowiednich zezwoleń
 • nałożyć grzywnę
 • nakazać wstrzymanie robót.