Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu lokalu instytucjonalnego lokalu? w wypowiedzeniu nie może zabraknąć żadnej informacji, która niezbędna będzie do skutecznego wypowiedzenia umowy.

Aby ułatwić Ci wypowiedzenie najmu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego – pismo wykorzystać może najemca, jaki dla wynajmujący.

Kategoria:

Zakończenie umowy najmu instytucjonalnego lokalu jest możliwe w kilku przypadkach, standardowo umowa najmu instytucjonalnego wygasa automatycznie po upływie okresu, na jaki została kiedyś zawarta, umowa najmu instytucjonalnego wygasa także gdy upłynie okres wypowiedzenia tej umowy.

Generalnie wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego może odbyć się 2 sposoby:

 1. z przyczyn określonych w ustawie,
 2. oraz z przyczyn określonych w umowie najmu.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 obowiązek udostępnienia lokalu ust. 4.

Wynajmujący lokal ma więc prawo wypowiedzieć umowę najmu, jeśli ten:

 • używa lokal niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem,
 • gdy najemca nie płaci za czynsz,
 • gdy najemca bez zgody właściciela udostępnia lokal innym osobom,
 • gdy lokal przeznaczony jest do remontu lub rozbiórki.

Czy najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego? oczywiście, że tak. Najemcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy najmu z przy­czyn określonych w kodek­sie cywil­nym. Są to uprawnienia bezwzględne, nie muszą więc być ujęte w umowie najmu. Jakie to sytuacje?

 • Zgodnie z art. 664 § 2 Kodeksu cywilnego najem­ca może wypo­wie­dzieć umowę najmu instytucjonalnego bez zacho­wa­nia ter­mi­nów wypo­wie­dze­nia, jeże­li w chwi­li wyda­nia lokal miał wady, któ­re unie­moż­li­wia­ją jego uży­wa­nie. Najemca może wypowiedzieć umowę bez względu na to, czy wada lokalu jest usuwalna, czy nieusuwalna.

Najem­ca ma także prawo do wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego jeśli wady w lokalu powstały już po podpisaniu umowy najmu, a wynajmujący nie usunął wad mimo wezwań do ich usunięcia, lub gdy wad usunąć z przyczyn technicznych nie można.

 • Zgodnie z art. 682 Kodeksu cywilnego najemca ma prawo również wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia jeśli wady, które posiada lokal, zagrażają jego życiu lub życiu osób z nim zamieszkujących. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego nawet jeśli wiedział o wadach w momencie podpisywania umowy najmu [wyrok z dnia 09-10-2013 sygn. akt. V CSK 467/12)].

Kiedy prawo do rozwiązania umowy najmu instytucjonalnego mają obie strony? najmeca jak i wynajmujący mogą w umowie najmu instytucjonalnego umieścić zapisy, które uprawniać będą każdą ze stron do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Zapisy takie powinny być jednoznaczne i niepozostawiające marginesu do nadinterpretacji przez dowolną stronę umowy.

Podstawa prawna:

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Zaznaczyć przy tym należy, że rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu z przyczyn które strony określiły w umowie, odbędzie się w terminie, który strony w takich zapisach ustaliły, jeśli jednak w zapisach nie ma nowy o terminie wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego, zastosowanie będą mieć ustawowe okresy wypowiedzenia:

 • jeśli płatność za czynsz odby­wa się codzien­nie, to okres wypo­wie­dze­nia wyno­si jeden dzień,
 • jeśli płatność za czynsz odbywa się szybciej niż po miesiącu, to umowę można wypowiedzieć 3 dni naprzód,
 • jeśli płatność za czynsz odbywa się co miesiąc, to umowę można wypowiedzieć naj­póź­niej na mie­siąc naprzód, na koniec mie­sią­ca kalendarzowego,
 • jeśli płatność za czynsz odbywa się później niż po miesiącu, to umo­wę naj­mu instytucjonalnego wypo­wie­dzieć można naj­póź­niej na 3 mie­sią­ce naprzód, na koniec kwar­ta­łu kalendarzowego;

Co jeśli najemca nie chce opuścić lokalu przy najmie instytucjonalnym? jeśli po wygaśnię­ciu lub roz­wią­za­niu umo­wy naj­mu insty­tu­cjo­nal­ne­go loka­lu najemca nadal go nie opuścił, wynajmujący (właściciel lokalu) powinien dostarczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu <- wzór żądania pobierzesz tutaj.

W żądaniu należy wyznaczyć najemcy termin opuszczenia lokalu, jednak nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia żądania.

Co jeśli najemca nie opuści lokalu w ciągu wyznaczonego terminu? w takim scenariuszu wynajmujący składa w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który najemca dostarczył mu w momencie podpisania umowy najmu instytucjonalnego.

Sąd po rozpatrzeniu wniosku, nadaje klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu i na jego podstawie komornik dokonuje eksmisji najemcy z mieszkania. Eksmisja taka przebiega bardzo szybko przez fizyczne usunięcie lokatora z lokalu, ponieważ lokatorowi nie należy się lokal zastępczy, ani socjalny.

Podobne wzory pism: Wzór umowy najmu instytucjonalnego

1 opinia dla Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego – wzór

 1. Ula Dębińska

  Wzór jest OK!

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Ula!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *