Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz]

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy lub od pracodawcy, u którego wciąż pracujesz? Każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika za jego wykonaną pracę.

Obowiązek do terminowego wypłacania wynagrodzenia wynika wprost z Kodeksu pracy, oraz umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Brak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę, to naruszenie fundamentalnych praw pracownika.

W dzisiejszym poradniku dowiesz się, jak odzyskać pieniądze od pracodawcy wysyłając do niego wzór pisma o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Ważne dla pracownika przepisy

Podstawą prawną do terminowej wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę jest art. 22 Kodeksu Pracy, który jasno mówi:

Art. 22. Nawiązanie stosunku pracy

§1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

oraz art. 94 ustęp 5 Kodeksu pracy:

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

Jak widzisz, pracodawca nie ma prawa spóźniać się z wypłatą wynagrodzenia, ani próbować się od niej uchylić, argumentując brak wypłaty spowodowany ciężką sytuacją finansową.

…mało tego:

Pracownik jeśli nawet by chciał, to nie ma prawa z wynagrodzenia zrezygnować, jasno mówi o tym art. 84 Kodeksu Pracy:

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Warto też wiedzieć, że niewypłacenie pracownikowi pensji stanowi naruszenie art. 282 Kodeksu pracy, w związku z którym pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł, źródło:

Art. 282. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wynagrodzeniem, urlopem wypoczynkowym i świadectwem pracy

§ 1. Kto, wbrew obowiązkowi:

1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

3) nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Warto też przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 roku w sprawie I PKN 516/99, w którego uzasadnieniu wskazano, że:

Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

Upomnienie o zaległe wynagrodzenie

Jednym z pierwszych działań, jakie należy podjąć w stosunku do nierzetelnego pracodawcy, to wysłanie pisemnego upomnienia o wypłatę zaległego wynagrodzenia.

Pismo musi zawierać niezbędne dane pracownika jak i pracodawcy, terminy, kwoty oraz klauzulę formułującą wezwanie do zapłaty.

Aby ułatwić Ci odzyskanie zaległej wypłaty, przygotowaliśmy wzór pisma, który należy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres pracodawcy, lub zanieść wezwanie osobiście do siedziby firmy.

W przypadku braku wypłaty należnego wynagrodzenia, potwierdzenie z Poczty Polskiej o wysłaniu wezwania, będzie stanowić ważny dowód w sądzie, przed którym będziesz dochodzić zaległego wynagrodzenia.

potwierdzenie-wyslania-wezwania-do-wyplaty-zaleglego-wynagrodzenia
Potwierdzenie z poczty o nadaniu wezwania do wypłaty wynagrodzenia.

Upomnienie o zaległe wynagrodzenie – wzór

Upomnienie o zaległe wynagrodzenie – wzór

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia nie przyniosło żadnych rezultatów, to nie należy zbyt długo czekać, tylko poinformować Państwową Inspekcję Pracy, że pracodawca nie spełnił swojego obowiązku i nie chce wypłacić wynagrodzenia.

PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) otrzymując takie zgłoszenie, powinna sprawdzić, czy:

 • pracodawca wypłaca wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu,
 • czy pracodawca prawidłowo wylicza podstawę wynagrodzenia,
 • czy pracodawca prawidłowo wypłaca wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (nadgodziny).

Jeśli po kontroli okaże się, że pracodawca rzeczywiście nie wypłacił należnego pracownikowi wynagrodzenia, to inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zaznaczy ten fakt w protokole kontroli.

Protokół kontroli z kolei okaże się podstawą do złożenia pozwu w sądzie pracy o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Złożenie pozwu do sądu pracy

Skoro pismo ponaglające do zapłaty zaległego wynagrodzenia jest ignorowane przez pracodawcę, to czas na poważniejsze kroki.

Pozew do sądu pracy jest zwolniony z opłaty sądowej, jeśli kwota roszczenia nie przekracza 50.000 zł.

Przykład: Jan Kowalski nie otrzymał wynagrodzenia za 4 miesiące pracy, a suma roszczeń wynosi 18 000 zł. Jan Kowalski składając pozew przeciwko pracodawcy, nie poniesie opłaty sądowej, bo roszczenie nie przekracza kwoty 50 000 zł.

W pozwie należy opisać całą sytuację i jeśli to możliwe, dołączyć dowody na potwierdzenie tego co napisaliśmy.

Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, warto zlecić napisanie pozwu prawnikowi bądź radcy prawnemu.

Stronami postępowania sądowego zawsze jest powód i pozwany, w przypadku nierzetelnego pracodawcy, to on będzie pozwanym, a pracownik – powodem.

Ponadto pozew przeciwko pracodawcy kieruje się do sądu rejonowego, w którego okręgu leży firma lub w którego okręgu pracownik wykonywał pracę. Tutaj wybór należy do pracownika

Przykład: Jan Kowalski mieszka w Poznaniu, ale siedziba pracodawcy jest w Warszawie i tam też pracownik wykonywał pracę. W takim przypadku właściwym sądem do rozpoznania jego pozwu będzie sąd w Warszawie.

Jak napisać pozew o zapłatę wynagrodzenia?

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia musi spełnić wszystkie formalne wymogi, które przewiduje Kodeks Postępowania Cywilnego (w skrócie KPC.).

Pozew należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sekretariacie wydziału sądu.

Jeśli złożony w sądzie pozew będzie zawierał jakiekolwiek braki formalne, to sąd wezwie pracownika (powoda), aby ten braki uzupełnił.

Wezwanie do uzupełnienia braków będzie jasno wskazywać, które informacje należy uzupełnić i w jakim terminie musi to nastąpić. Zaniedbanie terminu będzie skutkować nierozpatrzeniem pozwu przez sąd.

UWAGA: pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia trzeba przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa egzemplarze składa się w sądzie, a trzeci egzemplarz pracownik powinien zachować dla siebie razem z potwierdzeniem złożenia pozwu.

Podobne wyszukiwania:

 • Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia PDF
 • Upomnienie o zaległe wynagrodzenie
 • Wzór pozwu o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia druk
 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy
 • Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia umowa zlecenie
 • Wezwanie do zapłaty za pracę
 • Wzór wezwania o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • Wzór wezwania pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia
 • Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia
 • Wezwanie do zapłaty dla pracodawcy

Warto przeczytać: Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *