Wniosek o wycofanie oskarżenia – WZÓR wniosku + omówienie

Wniosek o wycofanie oskarżenia może złożyć poszkodowany osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, jeśli uzna, że nie chce, aby osoba, która dopuściła się wobec niego przestępstwa – została ukarana.

Poszkodowany musi jednak pamiętać o wiążących go terminach, po których upływie wycofanie oskarżenia będzie nieskuteczne.

Jeśli jesteś stroną w sprawie i chcesz wycofać swoje zarzuty, poznaj zasady postępowania karnego dotyczące umorzenia postępowania po cofnięciu zawiadomienia o ściganie i pobierz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wycofanie oskarżenia.

Cofnięcie wniosku o ściganie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania karnego poszkodowany może złożyć wniosek o cofnięcie ścigania osoby, która dopuściła się wobec niego przestępstwa ściganego na zgłoszenie.

Powyższe przekłada się na to, że poszkodowany może wnosić o zakończenie poprzez umorzenie postępowania dotyczącego ściśle określonych przestępstw. Są to przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego, do których zalicza się m.in.:

  • groźbę bezprawną
  • stalking
  • wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
  • zgwałcenie
  • niealimentację.

Postępowania o przestępstwa wnioskowe toczą się z urzędu, jednakże dopiero po zgłoszeniu zawiadomienia o możliwości ich popełnienia przez poszkodowanego. Po złożeniu zawiadomienia, poszkodowany staje się stroną postępowania i ma również możliwość wycofania zawiadomienia.

Wniosek o wycofanie oskarżenia – wzór

wniosek-o-wycofanie-oskarzenia-wzor-pdf-doc
Wniosek o wycofanie oskarżenia – wzór

Wycofanie wniosku o ściganie – termin

Wniosek o wycofanie oskarżenia należy złożyć we właściwym czasie. Powyższe wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania karnego (art. 12).

Zgodnie z regulacją kodeksową poszkodowany może cofnąć swój wniosek zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, jak i po złożeniu aktu oskarżenia do sądu.

W toku postępowania przygotowawczego poszkodowany może złożyć wniosek w dowolnym czasie. Dla jego uwzględnienia jednak wymagana jest zgoda prokuratora prowadzącego postępowanie. Natomiast w toku sprawy sądowej poszkodowany ograniczony jest czasowo.

Wniosek o umorzenie postępowania na skutek wycofania oskarżenia, należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Wniosek spóźniony zostanie odrzucony bez rozpoznania.

Ustawodawca nie przewidział również przywrócenia terminu do złożenia przedmiotowego wniosku – termin jest ostateczny i nieprzywracalny.

Wniosek o wycofanie oskarżenia – najważniejsze informacje

Wycofanie oskarżenia jest możliwe zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Poszkodowany może złożyć wniosek ustnie do protokołu lub na piśmie.

Jeśli sprawa o ściganie jest na etapie przygotowawczym, adresatem przedmiotowego wniosku będzie prokurator prowadzący postępowanie. Po złożeniu aktu oskarżenia wniosek należy złożyć we właściwym sądzie.

W treści wniosku zawrzeć należy sygnaturę danej sprawy oraz krótkie wyjaśnienie okoliczności, które wpłynęły na decyzję poszkodowanego w przedmiocie ukarania sprawcy przestępstwa.

Informacja o powodach, jakimi kieruje się poszkodowany, choć nie jest konieczna, może ułatwić szybkie zakończenie postępowania. Należy bowiem pamiętać, że do umorzenia sprawy na skutek cofnięcia zawiadomienia, może dojść jedynie wówczas, gdy prokurator wyrazi zgodę.

Dlatego jeśli pomiędzy poszkodowanym a podejrzanym doszło do ugody lub pojednania, okoliczność tę warto podnieść w przedmiotowym wniosku.

Sprawy rodzinne

Warto zaznaczyć, że umorzenie postępowania po wycofaniu wniosku o ściganie ma miejsce najczęściej w sprawach rodzinnych – pomiędzy małżonkami lub partnerami, dlatego okoliczność pogodzenia się może być bardzo dobrze „potraktowana” zarówno przez prokuratora jak i przez sąd.

Natomiast wniosek o wycofanie oskarżenia może zostać „odrzucony” przez prokuratora lub sąd jeśli ten uzna, że zachodzi obawa, że poszkodowany dozna kolejnej szkody ze strony sprawcy lub że cofnięcie wniosku jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Nie można bowiem zapomnieć, że raz umorzone postępowanie z wniosku o cofnięcie ścigania nie może zostać podjęte na nowo. Dlatego ustawodawca przewidział pewne ograniczenia, np. wniosek o ściganie przestępstwa zgwałcenia nie może być cofnięty.

W innych sprawach ściganych na wniosek wycofanie zgłoszenia jest jednak dopuszczalne i aby postępowanie zostało umorzone bez zbędnej zwłoki i formalności, warto pobrać wzór wniosku o wycofanie oskarżenia.

Podsumowanie

W kwestii złożenia wniosku o ściganie i zgody na cofnięcie wniosku najważniejsza będzie decyzja prokuratury czy sądu o niewyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku lub wyrażeniu zgody.

Bardzo istotna podstawa prawna:

Art. 12. Kodeksu postępowania karnego – Wniosek o ściganie

§ 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

§ 1a. Uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela. Jeżeli powodem uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego ściganie na wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu.

§ 2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.

§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

Wniosek o ściganie może zostać cofnięty tylko w przypadku przestępstw ściganych na wniosek poszkodowanego! Niegdyś cofnięcie aktu oskarżenia mogło nastąpić jedynie do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego, w obecnym stanie prawnym można złożyć taki wniosek aż do zamknięcia przewodu sądowego.

A czy możliwe jest wycofanie się z prywatnego aktu oskarżenia? oczywiście, że tak! ważne jednak żeby cofnięcie wniosku o ściganie złożone było do rozpoczęcia przewodu sądowego.