Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu WZÓR z omówieniem

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu kaucji z najmu? kaucja przy wynajmie lokalu pełni funkcję zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Są to środki podlegające zwrotowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu.

Wstęp

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-docWynajmujący ma prawo dokonać potrąceń kaucji na przykład w celu pokrycia zaległych zobowiązań najemcy lub w przypadku konieczności naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi lokator.

Jeśli właściciel lokalu dokonuje potrącenia, musi przedstawić wynajmującemu odpowiednie pismo, czyli oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu, dla ułatwienia Ci przygotowania takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o potrąceniu z kaucji najmu, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu wzór

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-doc
Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu wzór

Jak działa kaucja zabezpieczająca przy wynajmie?

Kaucja wpłacana przy podpisywaniu umowy najmu mieszkania pełni rolę zabezpieczającą interes właściciela lokalu. Już na początku mówi wynajmującemu o tym, czy najemca jest wypłacalny – jeśli osoba odmawia wpłacenia kaucji, prawdopodobnie nie dysponuje odpowiednią ilością środków, aby opłacać później czynsz i inne zobowiązania.

Co do zasady, kaucja podlega zwrotowi, ale wynajmującemu przysługuje prawo rozliczenia jej na poczet pokrycia różnych należności.

Kaucji nie powinno się traktować jako zapłaty ostatniego czynszu.

Chociaż strony często stosują takie rozwiązanie, to jest ono bardzo niekorzystne (w ciągu miesiąca lokator nadal może dokonać szkód w mieszkaniu) i niezgodne z prawem, bowiem wynajmujący zobligowany jest do zwrotu lub rozliczenia kaucji w ciągu miesiąca po wygaśnięciu, lub rozwiązaniu umowy (po opróżnieniu mieszkania przez najemcę).

Nie powinien więc dokonywać żadnych potrąceń ani stosować innych form rozliczeń tej sumy przed zakończeniem stosunku prawnego z najemcą.

Kiedy wynajmujący może nie zwrócić kaucji? Kwota nie zostanie zwrócona lub zostanie pomniejszona, jeśli najemca będzie zalegał z czynszem lub z opłatami za media, a także w sytuacji, kiedy dokona jakichkolwiek zniszczeń w wynajmowanym lokalu.

Co wynajmujący może potrącić z kaucji?

Potrącenie z kaucji najmu powinno dotyczyć należności z tytułu najmu lokalu i innych należności wynikających z umowy najmu oraz roszczenia o naprawienie szkody (z powodu uszkodzenia lub pogorszenia stanu rzeczy).

Wynajmujący może potrącić więc z kaucji kwotę zaległego czynszu lub zaległości w opłatach licznikowych. Odliczeniu podlegają także straty wynikające z uszkodzenia samego mieszkania lub jego wyposażenia, jeśli są skutkiem normalnego korzystania z danej rzeczy.

Przy rozliczaniu kaucji wynajmujący może porównać bieżący stan lokalu ze spisanym przy zawieraniu umowy najmu protokołem zdawczo-odbiorczym, a przy stwierdzeniu braków w wyposażeniu ma prawo dokonać odpowiednich potrąceń.

Kaucja za mieszkanie a zniszczenia

Kaucja przy wynajmie ulega zatrzymaniu w momencie stwierdzenia, że mieszkanie zostało pozostawione przez najemcę w stanie innym, niż zostało mu oddane do użytkowania. Jej rolą jest bowiem pokrycie kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń.

Jeśli najemca takowych dokona, wynajmujący może zatrzymać kaucję i użyć tych środków do naprawy szkody. Powinien jednak wcześniej oszacować straty i ustalić, czy szkoda faktycznie powstała z winy lokatora.

Możliwe jest również potrącenie z kaucji za sprzątanie, jeśli oddawany lokal jest zaniedbany i wymaga doprowadzenia go do stanu sprzed zawarcia umowy najmu. Dbanie o porządek jest bowiem jednym z obowiązków najemcy, dlatego jeśli nie posprząta mieszkania przed jego opróżnieniem, wynajmujący może potrącić z kaucji koszt usługi sprzątania, potwierdzony odpowiednią fakturą.

Brak protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu a kaucja

Ponieważ kaucję rozlicza się przy opróżnianiu mieszkania niezwykle ważny okazuje się protokół zdawczo odbiorczy lokalu. Dokument pozwala porównać stan nieruchomości sprzed okresu wynajmu z jej stanem bieżącym.

Na tej podstawie wynajmujący może potrącić z kaucji na przykład braki w wyposażeniu. Jeśli jednak protokołu zdawczo-odbiorczego nie sporządzono, daje to najemcy podstawę do sporu, który może zakończyć się w sądzie.

Właściciel nie posiada bowiem niepodważalnego dowodu na poniesione straty, dlatego nie może wydać prawidłowego oświadczenia o potrąceniu kaucji najmu.

Jak rozliczyć kaucję za wynajem mieszkania?

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu pełni przede wszystkim rolę informacyjną. Ma ono wyjaśnić najemcy, z jakich przyczyn kaucja została pomniejszona. Dzięki takiemu dokumentowi wynajmujący jest chroniony przed roszczeniami byłego lokatora. Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu należy jednak sporządzić skrupulatnie, dopiero po opróżnieniu mieszkania przez najemcę.

Wzór oświadczenia o potrąceniu kaucji najmu przewiduje wszystkie niezbędne dla tego typu dokumentu informacje. W piśmie należy uwzględnić przede wszystkim przyjętą przy podpisywaniu umowy najmu kwotę kaucji, przyczyny dokonania potrąceń, ich kwoty i obliczenia, które dały określoną do zwrotu sumę.

Wypełniony wzór rozliczenia kaucji to jednak nie wszystko, gdyż dokument powinien zostać uzupełniony o wszelkie paragony i faktury, które potwierdzają koszty napraw, wysokość zaległych rachunków czy ceny zakupu nowych sprzętów, w przypadku kiedy naprawa szkód wyrządzonych przez najemcę była niemożliwa.

Podobne wzory pism:

4.7/5 - (4 votes)
Wpis pochodzi z kategorii: