Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co powinno zawierać?

8

Tematem, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chcę w tym miejscu wyjaśnić czym powinno charakteryzować się takie pismo, a przede wszystkim jakie wywołuje ono skutki. Zagadnienia te nie są zbytnio skomplikowane, jednak zdarza się, że w praktyce mogą sprawiać pewne problemy uczestnikom obrotu prawnego.

Co powinno zawierać pismo, aby można było je uznać za przedsądowe wezwanie do zapłaty ?

Ogólnie rzecz biorąc, możemy wyróżnić wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty. Oba te pisma nie muszą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego być sporządzane w żadnej szczególnej formie, jednak ten drugi rodzaj wezwania dotyczy tych pism, które z reguły stanowią ostatnie przed wystąpieniem wierzyciela na drogę sądową w celu zmuszenia dłużnika do zwrotu długu.

Zwykle kończy się ono słowami: niezrealizowanie zobowiązania w podanym terminie spowoduje wystąpienie na drogę postępowania sądowego i ewentualnie egzekucyjnego (w razie gdyby dłużnik nie wykonał dobrowolnie wyroku sądowego, jaki w sprawie może zapaść), co spowoduje konieczność poniesienia przez państwa dodatkowych kosztów.

Wezwanie do zapłaty zaleca się sporządzać na piśmie, głównie w celu udowodnienia przed sądem, że wierzyciel „dążył do polubownego załatwienia sporu” przed wniesieniem pozwu, oraz wysyła się na adres dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Oczywiście treść wezwania, a w szczególności zobowiązanie, jakie dłużnik ma spełnić na rzecz wierzyciela zależą od konkretnej sprawy.

W większość przypadków jest to po prostu zapłata określonej sumy na wskazany numer konta bankowego, ale równie dobrze może to być np. stawienie się w siedzibie wierzyciela w celu odebrania zamówionego dzieła albo podpisanie umowy ostatecznej, w wypadku gdy wcześniej spisywaliśmy umowę przedwstępną. Szczególnym przypadkiem jest wezwanie do wykupu weksla, jaki wystawiliśmy na rzecz wierzyciela w formie in blanco, pod rygorem jego wypełnienia przez wpisanie konkretnej sumy.

Wymienione wyżej zachowania mogą być wymagane w piśmie, które od wezwania do zapłaty różni się tylko nazwą, tytułuje się je bowiem jako wezwanie do spełnienia świadczenia.

Jakie jest znaczenie i skutki przedsądowego wezwania do zapłaty ?

Musimy mieć świadomość tego, że przedsądowe wezwanie do zapłaty to nie tylko wyraz dobrej woli wierzyciela, który daje „ostatnią szansę” na zakończenie współpracy w pokojowej atmosferze, czy też informacja, że dalsze zwlekanie z zapłatą albo próby renegocjacji postanowień umowy łączącej strony, tak aby zapłatę rozłożyć na raty lub opóźnić nie będą możliwe.

Warto zwrócić uwagę na przepisy art. 455 i 476 Kodeksu cywilnego. Pierwszy z nich stanowi, że w przypadku gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Znaczy to tyle, że gdy wcześniej nie ustalono terminu np. zapłaty staje się nim termin wskazany w wezwaniu do zapłaty.

Konsekwencje tego zapisu znajdujemy art. 476, który stanowi z kolei, że dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zatem wezwanie do zapłaty, gdzie wskazuje się nam konkretną sumę jaką mamy zapłacić i przede wszystkim termin tej zapłaty stanowi podstawę dochodzenia w późniejszym postępowaniu sądowym odsetek ustawowych za zwłokę, liczonych od tego właśnie terminu (odsetki te wynoszą od dnia 22 grudnia 2014 roku 8% w stosunku rocznym).

Przyznać jednak należy, że w zdecydowanej większość spraw termin zapłaty określa z góry umowa stron, zaś samo przedsądowe wezwanie do zapłaty jest w rzeczywistości ostrzeżeniem dla dłużnika oraz zawiera w sobie wymóg zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi, lub umownymi.

Podsumowując, przedsądowe wezwanie do zapłaty jest powszechnie przyjętym w obrocie prawnym i gospodarczym pismem, które co do zasady precyzuje albo po prostu przypomina o wymagalnych obowiązkach i daje szansę na polubowne załatwienie sporu między stronami przed wystąpieniem wierzyciela na drogę.

Pamiętajmy także o tym, że na każde wezwanie do zapłaty warto odpowiedzieć, nawet jeżeli wiemy, że ktoś domaga się od nas określonego świadczenia niesłusznie. Podniesienie zarzutów w odpowiedzi na takie pismo może skutecznie zniechęcić drugą stronę do wytaczania powództwa przed sąd gdzie może przegrać i być obciążony kosztami procesu, a w każdym razie będzie stanowić dowód na to, że „milcząco” nie przyznawaliśmy mu racji.

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni członek studenckiej organizacji pozarządowej o zasięgu międzynarodowym. Do jego głównych obszarów specjalizacji należą prawo cywilne, gospodarcze i konsumenckie. Posiada czteroletnie doświadczenie zdobyte w trakcie współpracy z dwoma kancelariami prawnymi oraz pracy w sądzie oraz organie administracji publicznej w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Oceń artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)