Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy?

wezwanie-do-zaplaty-faktury-wzor-pdf-docJak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy? umowa o świadczenie usług nie musi mieć formy pisemnej. Bardzo często dochodzi do jej zawarcia w sposób ustny lub poprzez środki elektroniczne. Nie oznacza to jednak, że umowa niezawarta w formie dokumentu nie ma mocy prawnej i nie zobowiązuje zleceniodawcy do zapłaty.

Niekiedy zleceniobiorca może jednak spotkać się z klientem, który odmawia uregulowania płatności za wykonaną usługę. Jak odzyskać pieniądze za swoją pracę?

Umowa nie musi mieć formy pisemnej

Należy wiedzieć, że umowa jest dla stron wiążąca niezależnie od tego, w jakiej formie została zawarta. Niektóre umowy – na przykład umowa przeniesienia własności – muszą mieć formę pisemną, a nawet formę aktu notarialnego.

Kiedy taki wymóg nie jest narzucony przepisami prawa, za zawartą uznaje się również umowę w formie ustnej czy elektronicznej. Co ciekawe, do zawarcia niektórych umów dochodzi nawet poprzez samo podjęcie czynności realizacji umowy. Przykładem takiego kontraktu jest skorzystanie z przejazdu komunikacją miejską.

Umów nie muszą zawierać także przedsiębiorcy, którzy współpracują regularnie i posiadają tak zwaną więź stałych stosunków gospodarczych. Jeśli jedna z firm złoży drugiej ofertę, a ta nie odrzuci jej w trybie niezwłocznym, przyjmuje się zawarcie umowy w ramach milczącej akceptacji.

Czy bez umowy można wystawić fakturę?

Zleceniobiorca może odzyskać pieniądze za wykonaną pracę poprzez wystawienie faktury VAT, nawet jeśli nie posiada pisemnej umowy o świadczenie usług. Warto wiedzieć, że klient, który nie chce zapłacić, nie może powołać się na brak podstawy prawnej do wystawienia faktury, co często ma miejsce w przypadku nieuczciwych zleceniodawców.

Co więcej, nawet jeśli taki kontrahent odmówi przyjęcia faktury, nie spowoduje to braku obowiązku zapłaty.

Jeśli zleceniobiorca wykona usługę, ma prawo wystawić fakturę nawet bez zawarcia wcześniej umowy w formie pisemnej – równą wartość w świetle prawa ma bowiem umowa w formie ustnej czy elektronicznej.

Co prawda, wykonawcy trudniej będzie udowodnić otrzymanie zlecenia, ale nie ma to wpływu na ważność czynności jej wykonania oraz wynikającego z tego faktu obowiązku zapłaty.

Należy podkreślić przy tym, że faktura nie zastępuje umowy, lecz potwierdza wykonanie usługi, jej termin i tryb. Dokument poświadcza zaległość płatniczą zleceniodawcy względem zleceniobiorcy, ale nie wymusza uregulowania należności.

Jeśli klient odmówi przyjęcia faktury, to wykonawcy pozostaje jedynie wystąpić na drogę sądową i udowodnić wykonanie usługi za pomocą innych dowodów.

Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy?

Jeśli klient nie chce zapłacić za usługę, wykonawca może wystąpić na drogę sądową, przy czym ciężar udowodnienia wykonania usługi spoczywa wtedy wyłącznie na nim. Zleceniobiorca musi zgromadzić dowody, które potwierdzą zawarcie umowy w formie innej niż pisemna.

Co może pomóc odzyskać pieniądze za wykonaną pracę?

Jeśli klient nie zapłacił za robotę, warto uzyskać i przygotować do okazania:

  • zeznania świadków, czyli znajomych, rodziny, sąsiadów, pracowników,
  • korespondencję dotyczącą zamówienia, w tym maile i wiadomości SMS oraz nagrania rozmów telefonicznych,
  • nagrania z monitoringu oraz zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy wykonywania zlecenia,
  • pokwitowanie wykonania usługi, przyjęcia zaliczki,
  • innego typu wiadomości lub pisma, z których można wywnioskować, że doszło do zlecenia i realizacji usługi.

Co zrobić gdy klient nie chce zapłacić za usługę?

Brak zapłaty za wykonaną usługę powinien skłonić zleceniobiorcę do podjęcia działań. Na początek zalecana jest tak zwana windykacja miękka, która nie powinna pogorszyć stosunków pomiędzy stronami.

Często okazuje się bowiem, że niezapłacenie za usługę wynika z przeoczenia faktury. Warto więc podjąć rozmowę, ponieważ często skutkuje ona błyskawicznym uregulowaniem należności.

Co zrobić gdy klient nie płaci za usługę pomimo podjęcia próby miękkiej windykacji? Niekiedy zdarza się, że klient nie chce zapłacić za remont ze względu na długi lub niezadowolenie z wykonanej usługi. W takich przypadkach dopiero po pisemnym ponagleniu rozpoczynają się negocjacje nad zadowalającą obie strony stawką.

Jeśli termin opóźnienia z zapłatą przekracza 30 lub 60 dni, warto wystosować do klienta pisemne wezwanie do zapłaty zaległej faktury. Może mieć ono formę maila lub listu, w którym zawarta zostanie informacja o konieczności uiszczenia zapłaty w określonym terminie.

Wezwanie do zapłaty faktury wzór

Jest to moment, w którym windykacja miękka przechodzi w windykację twardą. Zleceniobiorca może skorzystać na tym etapie z pomocy firmy windykacyjnej, a w ostateczności wystąpić na drogę sądową i oddać sprawę do komornika, który odzyska należności, a nawet odsetki ustawowe od zaległej kwoty wraz z kosztami postępowania sądowego.

Należy wiedzieć, że na drodze sądowej możliwa jest również zapłata za usługę bez faktury. Wykonawca musi udowodnić jednak w inny sposób, że zawarł umowę i wykonał usługę. Świadczyć o tym mogą ustalenia mailowe i wiadomości SMS, a także potwierdzenia dostawy towarów czy inne dokumenty.

Warto przeczytać:

Wpis pochodzi z kategorii: