Skarga na zakłócanie ciszy nocnej WZÓR + omówienie!

Jak napisać skargę na zakłócanie ciszy nocnej, aby ta przyniosła oczekiwany efekt? Zakłócanie ciszy nocnej to jedna z najczęstszych przyczyn interwencji Policji oraz Straży Miejskiej. Prawo do złożenia skargi na zakłócanie ciszy nocnej ma swoje źródło w Kodeksie wykroczeń, gdzie przeczytać można, że:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Jeśli więc sąsiad, współlokator, czy inna osoba trzecia naruszają ustalony porządek i normy współżycia społecznego, powodując tym samym podenerwowanie czy oburzenie, popełniają tym samym czyn zabroniony.

Możliwe przyczyny zakłócenia ciszy nocnej

Skarga na zakłócanie ciszy nocnej najczęściej uzasadniona jest organizowaniem przez sąsiada głośnej imprezy. Można jednak zgłosić ją również w innych przypadkach. Przyczyną zakłócenia ciszy nocnej będzie też między innymi:

 • głośne słuchanie muzyki,
 • głośne oglądanie telewizji,
 • przeciąganie prac remontowych do późnych godzin nocnych,
 • krzyki i głośne zachowywanie się na klatkach schodowych czy balkonach,
 • używanie urządzeń, które powodują drgania i wstrząsy, przenoszące się do sąsiednich mieszkań (o ile nie jest to związane z prowadzeniem remontu),
 • długotrwałe próbowanie lub rozgrzewanie silników spalinowych w bezpośredniej bliskości okien, w garażach podziemnych lub w budynku,
 • długotrwałe jeżdżenie w pobliżu okien budynku pojazdami hałaśliwymi.

Warto zaznaczyć przy tym, że nie ma znaczenia, czy osoba pokrzywdzona w chwili wystąpienia zakłócenia spokoju spała, czy nie. Forma wypoczynku jest bowiem czymś indywidualnym, dostosowanym do potrzeb. Może to być więc na przykład czytanie książki czy oglądanie telewizji.

Co więcej, określenie ciszy nocnej jako okresu pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 jest jedynie prawem zwyczajowym, wobec czego spoczynek nocny nie musi odnosić się do tych właśnie zwyczajowo przyjętych godzin. Informacje na ten temat można znaleźć zazwyczaj w regulaminie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Zakłócanie ciszy nocnej – jak się bronić?

Sposoby walki z sąsiadem zakłócającym ciszę nocną zależą przede wszystkim od tego, jak często faktycznie zdarza mu się zakłócać spokój innych lokatorów. Jeśli sytuacje tego typu zdarzają się sporadycznie, najprościej jest zwyczajnie złożyć sąsiadowi wizytę, zadzwonić do niego lub wysłać mu wiadomość, aby dać do zrozumienia, że zakłóca nocny wypoczynek.

Jeśli jednak z jakichś względów nie jest to możliwe, powiadomić należy administrację budynku, składając oficjalną pisemną skargę na zakłócanie ciszy nocnej, wzór skargi pobierzesz poniżej:

Skarga na zakłócanie ciszy nocnej – wzór

Skarga-na-zaklocanie-ciszy-nocnej-wzor-pdf-doc
Skarga na zakłócanie ciszy nocnej – wzór

W sytuacji, kiedy skarga ta przynosi oczekiwanego efektu, kolejnym krokiem może być zawiadomienie Policji lub Straży Miejskiej.

Kiedy zakłócanie ciszy nocnej trwa przez dłuższy czas lub regularnie się powtarza, warto rozważyć wystosowanie odpowiedniego pisma do zarządcy nieruchomości, który powinien zająć się tym problemem.

Jeżeli to nie skutkuje, najlepiej poprosić o pomoc Straż Miejską lub Policję. Notatka służbowa sporządzona po interwencji funkcjonariuszy stanowi bowiem istotny dowód na wypadek dalszego postępowania.

Pismo o zakłócanie ciszy nocnej do spółdzielni mieszkaniowej

Osoba poszkodowana przez hałaśliwe zachowanie sąsiada ma prawo wystosować pismo o zakłócanie spokoju do spółdzielni. Należy pamiętać jednak, że nie może być ono anonimowe (bo wtedy spółdzielnia ma prawo na nie nie reagować).

Co więcej, spółdzielnia w takiej sytuacji jest uprawniona wyłącznie do wystosowania do lokatora pisma, w którym poinformuje go o zgłoszonym incydencie oraz skutkach, jakie wynikają z kodeksu wykroczeń. Warto więc liczyć się z faktem, iż jedynie Policja lub Straż Miejska jako organ państwowy mogą w takich przypadkach podjąć bardziej zdecydowane działania dyscyplinujące.

Jak sporządzić pismo o zakłócanie spokoju?

Złożenie skargi na sąsiada zakłócającego spokój może odbyć się drogą telefoniczną lub pisemnie, poprzez pismo o zakłócanie ciszy nocnej. Jeśli osoba poszkodowana decyduje się zadzwonić na Policję, powinna zrobić to w trakcie zdarzenia. Dzięki temu wezwane służby staną się świadkami zdarzenia i będą mogły sporządzić odpowiedni protokół.

Niezależnie od tego, czy skarga ma postać zgłoszenia telefonicznego, czy stanowi samodzielnie wypełniony wzór pisma o zakłócanie spokoju, powinna zawierać takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia skargi,
 • adres lokalu,
 • imię i nazwisko osoby poszkodowanej,
 • opis osoby lub lokalu, w którym ma miejsce zdarzenie,
 • własnoręczny podpis,

Konsekwencje złożenia skargi na zakłócanie ciszy nocnej

Osoba składająca skargę na zakłócanie spokoju powinna liczyć się z tym, że służby porządkowe mogą zgłosić chęć odwiedzenia mieszkania zgłaszającego problem w celu sprawdzenia zakłóceń ciszy nocnej.

W takim przypadku poszkodowany jest zobowiązany wpuścić funkcjonariuszy do środka. Co więcej, osoba taka może zostać poproszona również o bycie świadkiem w sądzie. Z reguły tylko wyrażenie na to zgody pozwala pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.

Jaka kara za zakłócanie ciszy nocnej?

Notoryczne i udokumentowane zakłócanie spokoju może zostać uznane za wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu. Zgodnie z artykułem 13. ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów, lokatorowi, który w uporczywy lub rażący sposób wykracza przeciwko porządkowi domowemu, a tym samym czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, można wypowiedzieć umowę najmu.

Prawo do wytoczenia w tej sprawie powództwa do sądu ma zarówno właściciel budynku, jak i lokator.

Podobne wątki: Skarga na uciążliwego sąsiada WZÓR + omówienie