Sprzeciw od wyroku zaocznego [PORADNIK]

Stosując podział środków zaskarżenia na zwyczajne (apelacja, zażalenie), nadzwyczajne (kasacja, skarga o wznowienie postępowania) i inne, sprzeciw od wyroku zaocznego zaliczymy do trzeciej wymienionej grupy.

Czym jest wyrok zaoczny?

Na samym początku należy rozważyć, czym jest wyrok zaoczny oraz kiedy może dojść do jego wydania. Jest to jedna z forma orzeczenia merytorycznego, rozstrzygającego istotę sprawy,  zapadłego w trybie procesu. Wyrok zaoczny jest uregulowany w przepisach od art. 339 do 349 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd może wydać takie orzeczenie tylko wtedy, gdy pozwany nie stawił się na rozprawie, bądź gdy nie bierze on udziału w rozprawie.

Nadto przesłanką negatywną wydania wyroku zaocznego jest sytuacja, w której pozwany składał już wyjaśnienia w sprawie na piśmie lub ustnie oraz gdy zażądał przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność- wtedy sąd nie może wydać tytułowego orzeczenia. Ostatnią przesłanką jest dowód doręczenia wezwania na rozprawę w aktach sprawy sądu.

W konsekwencji można stwierdzić, iż wydanie wyroku zaocznego jest możliwe wyłącznie, wtedy gdy mamy do czynienia z pełną biernością strony pozwanej, a zatem w toku całego postępowania nie dokonał jakiejkolwiek czynności procesowej. Jak już zostało wskazane, powyższe nie dotyczy bierności pozwanego na konkretnej rozprawie, o ile wyjaśnienia zostały przez niego złożone w formie ustnej czy pisemnej.

Można wymienić jeszcze wyrok zaoczny zastrzeżony, którego możliwość wydania została uregulowana w art. 341 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd może wydać taki wyrok na posiedzeniu niejawnym tylko wtedy gdy dowód doręczenia wezwania na rozprawę sąd otrzyma w przeciągu następnych dwóch tygodni.

Jak wnieść skuteczny sprzeciw od wyroku zaocznego ?

Środkiem zaskarżenia od wyroku zaocznego, przysługującego stronie pozwanej jest sprzeciw, natomiast powodowi przysługuje apelacja.  W celu skutecznego zaskarżenia wyroku zaocznego pozwany musi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku wnieść do sądu sprzeciw, w którym zawrze:

  • odpowiednie zarzuty (pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w późniejszym etapie postępowania),
  • okoliczności faktyczne,
  • dowody.

Należy pamiętać, że sąd z urzędu ma obowiązek doręczenia wyroku zaocznego obu stronom wraz z pouczeniem, a więc nie ma obowiązku złożenia wniosku o doręczenie takiego orzeczenia (uwaga ta dotyczy w szczególności strony powodowej, gdyż trudno wymagać od osoby, która może nie wiedzieć o toczącym się postępowaniu, ażeby była zobowiązana do złożenia takiego wniosku).

Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, sprawa zostaje skierowana na rozprawę. W niektórych przypadkach szczególnie istotne może okazać się przedstawienie w sprzeciwie okoliczności, które uprawdopodobniłyby brak winy pozwanego w niestawiennictwie pozwanego. Wyrok zaoczny z urzędu posiada rygor natychmiastowej wykonalności, w związku czym powód może wnieść o nadanie klauzuli wykonalności, w efekcie czego nieprawomocny wyrok będzie stanowił tytuł wykonawczy.

Uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności

Dlatego też istotne jest zawarcie w sprzeciwie od wyroku zaocznego wniosku o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności (wniosek taki może zostać również złożony w osobnym piśmie procesowym).