Umowa użyczenia pracownika wzór

Umowa użyczenia pracownika (znana też jako umowa wynajmu pracownika) to instytucja, na mocy której obecny pracodawca zawiera porozumienie z innym pracodawcą o przekazaniu mu na czas określony wybranego pracownika/pracowników. Obowiązki względem pracownika przejmuje na ten czas nowy pracodawca. Natomiast dotychczasowy pracodawca zostaje zwolniony z wypłaty pracownikowi  wynagrodzenia, opłacania za niego składek ZUS i zaliczek na podatek oraz świadczeń pracowniczych.

Powyższe wynika z regulacji art. 174 1 § 1 kodeksu prawa pracy, który stanowi, że:

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

W tym miejscu wskazać należy, że choć przepisy nie precyzują, w jakiej formie ma być zawarta umowa użyczenia pracownika to dla celów dowodowych, umowa ta powinna zostać potwierdzona na piśmie.  Umowa wypożyczenia pracownika, a dokładniej jej wzór, znajduje się poniżej:

Umowa użyczenia pracownika wzór

Przy czym dodać należy, że zgoda pracownika na jego użyczenia powinna każdorazowo zostać potwierdzona pisemnie. W praktyce dochodzi najczęściej do zawierania tzw. trójstronnego porozumienia. Jest ono zawierane pomiędzy pracodawcą przejmującym pracownika, obecnym pracodawcą i pracownikiem.