Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów? Dłużnik alimentacyjny nie zawsze zdaje sobie sprawę, że raz wszczęte postępowanie egzekucyjne może ciągnąć się przez kolejne lata, nawet jeśli na bieżąco wywiązuje się z płacenia alimentów!

Sprawdź, jak uniknąć komornika za alimenty oraz co zrobić, by umorzyć postępowanie egzekucyjne alimentów.

Kiedy może dojść do wszczęcia postępowania egzekucyjnego za alimenty?

Zobowiązany do alimentacji powinien wywiązywać się z płatności kolejnych rat alimentacyjnych w terminie określonym w wyroku sądowym lub ugodzie alimentacyjnej. W przeciwnym razie wierzyciel alimentacyjny zyskuje możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego.

Już jeden dzień zwłoki w płatności raty alimentacyjnej pozwala komornikowi przyjąć wniosek wierzyciela i wszcząć postępowanie egzekucyjne alimentów. Natomiast umorzenie egzekucji nawet po całkowitej spłacie zaległości może nastąpić tylko wówczas, kiedy wierzyciel alimentacyjny złożył do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wycofanie egzekucji.

Sam dłużnik alimentacyjny może domagać się umorzenia postępowania egzekucyjnego jedynie w stosunku do świadczeń wymagalnych w przyszłości po uiszczeniu całej zaległości i tylko wówczas, kiedy uiści całe zaległości i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy – tak art. 1083 §  4 kpc.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika alimentacyjnego może wiązać się dla niego z dużymi ograniczeniami. Nic więc dziwnego, że część osób zobowiązanych do alimentacji chce jak najszybciej spłacić zadłużenie i umorzyć egzekucję alimentów.

Jednakże sam dłużnik nie posiada roszczeń, które wiążą komornika. Dlatego po spłacie zaległości dłużnik alimentacyjny powinien szukać porozumienia z wierzycielem alimentacyjnym. Dłużnik może próbować przekonać wierzyciela, by ten złożył wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli zobowiązany do alimentacji nie dojdzie do porozumienia z wierzycielem, może samodzielnie złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów (wzór wniosku poniżej) po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 1083  §  4 kpc., czyli po wpłacie odpowiedniego zabezpieczenia – złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy równej sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-alimentow-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów po złożeniu zabezpieczenia

Złożenie zabezpieczenia w postaci uiszczenia sumy sześciu rat alimentacyjnych często jest jedyną szansą dłużnika alimentacyjnego na uwolnienie się od komornika.

Dłużnik, których chce skorzystać z zabezpieczenia, powinien dokonać wpłaty na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów, upoważniając komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne do pobrania środków w razie wystąpienia opóźnienia w płatności kolejnej raty alimentacyjnej.

Przedłożenie komornikowi dowodu potwierdzającego dokonanie wpłaty na poczet zabezpieczenia oraz umocowanie komornika do podjęcia depozytu, powinno skutkować wydaniem przez organ egzekucyjny postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego alimentów co do świadczeń wymagalnych w przyszłości.

Dłużnik musi jednak pamiętać, że jeśli nastąpi opóźnienie w płatności kolejnej raty alimentacyjnej, komornik na podstawie dyspozycji art. 883 kpc. skorzysta z udzielonego mu umocowania, wypłacając z depozytu potrzebną kwotę, równocześnie wszczynając z urzędu egzekucję komorniczą.

Zgoda sądu na złożenie depozytu na poczet przyszłych alimentów

Należy zaznaczyć, że pomimo różnorodnej praktyki stosowanej przez sądy i komorników, złożenie przez dłużnika alimentacyjnego zabezpieczenia na poczet płatności przyszłych świadczeń alimentacyjnych nie wymaga zezwolenia sądu.

Jest to stanowisko reprezentowane m.in. przez  Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie III CZP 153/07, OSNC 2009/3/37.

Zatem dłużnik, powołując się na wyrok alimentacyjny lub zawartą ugodę oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne ma prawo skorzystać z przysługującego mu w myśl art. 883 kpc. zabezpieczenia.

Złożenie do depozytu odpowiedniej sumy stanowi bowiem realizację roszczenia skonkretyzowanego już prawomocnym wyrokiem i wypływa wyłącznie z potrzeb postępowania egzekucyjnego, nie rodząc żadnych dodatkowych praw i roszczeń.

Inne przydatne wzory pism:

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów wzór

wniosek-o-wstrzymanie-egzekucji-komorniczej-alimentow-wzor-doc-pdf
Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów wzór

Warto przeczytać:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.