Pozew o podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości

Tematem niniejszej artykułu jest kwestia możliwości podwyższenia alimentów, do świadczenia których zobowiązany wobec dziecka jest rodzic.

Zasada ogólna ustalania wysokości alimentów

Zasadą ogólną, w świetle art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest to, że zakres świadczeń alimentacyjnych, a więc wysokość alimentów, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców zobowiązanych do płacenia alimentów.

Zmiana stosunków

Niektórym może się wydawać, iż w przypadku, gdy sąd w wyroku orzekł już o przyznaniu alimentów na dziecko w konkretnie oznaczonej wysokości, to orzeczenia takiego nie można już zmienić, a co za tym idzie, także podwyższenie alimentów jest niemożliwe.

Nic bardziej mylnego. Otóż zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Zasada ta oznacza, iż w sytuacji zwiększenia się potrzeb dziecka możliwe jest żądanie podwyższenia wysokości alimentów, składając do sądu pozew od podwyższenie alimentów, którego wzór znajduje się poniżej:

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Rzeczą oczywistą jest, iż z wiekiem potrzeby dziecka rosną, a nie maleją. Wiąże się to zazwyczaj z obowiązkiem szkolnym, zwiększoną liczbą zainteresowań dziecka, w tym większą liczbą zajęć dodatkowych, takich jak np. szkoła językowa, czy korepetycje, a nawet z szybszym dorastaniem dziecka, co wiąże się z częstszymi i niejednokrotnie drogimi zakupami odzieży. Zwiększenie potrzeb dziecka może także wiązać się ze zwiększeniem wydatków na leczenie, czy zakup niezbędnych leków.

Warto także zauważyć, iż zmiana stosunków, o której mowa w art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może dotyczyć także zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych rodzica. W przypadku, gdy zobowiązanemu rodzicowi polepszyła się sytuacja zarobkowa bądź ogólna sytuacja majątkowa, także wtedy można domagać się podwyższenia alimentów.

Należy ponadto udowodnić, iż sytuacja zarobkowa i majątkowa rodzica, pod opieką którego pozostaje dziecko, nie pozwala pokryć kosztów związanych ze zwiększonymi potrzebami dziecka.

Jednakże trzeba ponadto pamiętać, iż zasada zmiany stosunków działa w obie strony. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy zobowiązanemu rodzicowi sytuacja majątkowa pogorszy się i przez to nie będzie on w stanie spełniać dotychczasowego zobowiązania alimentacyjnego, także i ten rodzic będzie mógł żądać zmiany, ale w tym przypadku zmniejszenia alimentów.

Możliwość zmiany wyroku dotyczącego obowiązku alimentacyjnego jest jednym z wyjątków, w którym dopuszczalna jest zmiana prawomocnych już orzeczeń.

Podwyższenie alimentów – pozew

Jak już wspomniałem, w celu podwyższenia alimentów na rzecz dziecka wymagane jest złożenie pozwu o podwyższenie alimentów.

Pozew taki powinien być złożony do właściwego sądu rejonowego. Według zasad ogólnych sądem właściwym w sprawie o alimenty jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego, a więc zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica albo sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. Tylko od wnoszącego pozew zależy, do którego sądu wniesie pozew.

Pozew o zwiększenie alimentów powinien zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko dziecka oraz przedstawiciela ustawowego (rodzica, pod opieką którego pozostaje dziecko, a który wnosi pozew);
  • oznaczenie rodzaju pisma, a więc tytułu pisma, który może być następujący: „Pozew o zwiększenie alimentów” bądź „Pozew o podwyższenie alimentów”;
  • sprecyzowanie żądania, a więc określenie, jakiej kwoty alimentów żądamy;
  • szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie powodów, dla których wnosimy o podwyższenie alimentów, wraz z ich uzasadnieniem;
  • dowody świadczące o zwiększonych potrzebach dziecka, które uzasadniają żądanie podwyższenia alimentów. Dowodami takimi są zazwyczaj rachunki i paragony związane z utrzymaniem dziecka, a także zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach rodzica, pod którego opieką pozostaje dziecko;
  • podpis składającego pozew rodzica (albo pełnoletniego dziecka);
  • wymienienie wszystkich załączonych do pozwu dokumentów.

Pozew powinien zostać złożony wraz ze wszystkimi załącznikami do właściwego sądu rejonowego, wraz z jego kopią, którą sąd prześle pozwanemu. Najlepszym rozwiązaniem jest ponadto zrobienie trzeciej kopii, która wraz z potwierdzeniem złożenia pozwu w sądzie (odpowiednia pieczątka przybijana w biurze podawczym) pozostanie dla osoby wnoszącej pozew.

Granice podwyższenia alimentów

Warto zaznaczyć, iż nie istnieją żadne górne czy dolne granice wysokości podwyższenia alimentów. Sąd orzekający w przedmiocie podwyższenia alimentów bierze pod uwagę całokształt sprawy, czyli udowodnione potrzeby dziecka, możliwości finansowe rodzica, pod którego opieką pozostaje dziecka oraz możliwości finansowe pozwanego rodzica, który jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Należy w takim razie pamiętać, aby w pozwie wnosić o podwyższenie alimentów do takiej kwoty, jaką jesteśmy w stanie udowodnić zwiększonymi potrzebami dziecka.

Inne przydatne wzory pism:

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Warto przeczytać: