Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Warunkowe zwolnienie daje szansę skazanemu na odbycie reszty orzeczonej kary nie w zakładzie karny, lecz na wolności. W czasie wykonywania warunkowego przedterminowego zwolnienia pozbawiony wolności ma szansę normalnie żyć, zajmować się rodziną i pracą.

Musi jednak robić postępy resocjalizacyjne, a przede wszystkim współpracować z kuratorem sądowym, pod którego jest dozorem.

Jeśli pozbawiony wolności przejdzie pozytywnie okres próby, może nigdy już nie wrócić do zakładu karnego, a całą karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie – komu przysługuje?

Aby wnioskować o warunkowe przedterminowe zwolnienie, należy spełnić warunki formalne, czyli odbyć:

  • co najmniej 1/2 kary
  • ¾ kary – w przypadku multirecydywistów (art. 64 § 1 kk.)
  • 15 lat – w przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia
  • 25 lat – w przypadku skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Dodatkowo sąd może zwolnić skazanego po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2 kk (nie dotyczy to kary 25 lat pozbawienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności).

Oprócz warunków formalnych muszą zostać spełnione również warunki materialne, czyli pozytywna prognoza kryminologiczna.

Na warunkowe przedterminowe zwolnienie ma szansę skazany, którego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Ocena postawy skazanego może wynikać z jego historii, prowadzonego życia, środowiska, w którym się wychował, warunków rodzinnych, zawodowych i mieszkaniowych.

Ważną rolę odgrywać będą relacje z rodziną, ze współosadzonymi oraz funkcjonariuszami służby więziennej. Ocenie sądu podlegać również będzie, jaki skazany miał stosunek do istniejącego porządku prawnego zarówno w trakcie popełniania przestępstwa, jak i po jego popełnieniu, w tym także w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – warunki rozpoznania

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie rozpoznaje sąd penitencjarny w okręgu, którego mieści się zakład karny, w którym przebywa skazany.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć:

  • sam skazany lub przez pełnomocnika
  • kurator sądowy
  • dyrektor zakładu karnego, w którym odbywa karę pozbawienia wolności osoba skazana

Składając wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, skazany powinien poprzeć go odpowiednimi argumentami i dowodami.

Rzetelny wniosek powinien być poparty np.:

  • potrzebą opuszczenia zakładu karnego, by wesprzeć finansowo rodzinę – w takim przypadku, warto przedłożyć tzw. promesę zatrudnienia (dokument, z którego wynikać będzie, że skazany na wolności będzie mógł podjąć pracę u danego pracodawcy)
  • potrzebą opieki nad osobą bliską, może to być żona, rodzic lub dziecko wymagające stałej opieki osoby trzeciej – w takim przypadku, warto dołączyć zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

O wcześniejsze warunkowe zwolnienie z reszty odbywania kary pozbawienia wolności może również starać się osoba, której postawa przemawia za daniem jej szansy na odbycie reszty kary na wolności.

W imieniu takiej osoby wniosek powinien złożyć kurator, dyrektor zakładu karnego lub prokurator. Do wniosku powinna zostać dołączona opinia sporządzona przez administrację zakładu karnego zawierająca w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-wzor-doc-pdf
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – opłata

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie składany przez skazanego podlega opłacie sądowej w wysokości 45 zł. Opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku. Brak uiszczenie należnej opłaty stanowi braki formalne wniosku, na podstawie których sąd zwraca wniosek skazanemu bez rozpoznania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może przychylić się do wniosku skazanego o zwolnienie od opłaty od wniosku. Przesłanką zwolnienia jest brak majątku i dochodu.