Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I

W obrocie prawnym dopuszczalne jest działanie poprzez pełnomocnika, co oznacza, że pewnych czynności prawnych nie musimy dokonywać osobiście a poprzez osobę do tego umocowaną.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną polegającą na umocowaniu danej osoby do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz.

Jednostronny charakter tej czynności oznacza, że do jej dokonania wystarczy wyłącznie oświadczenie jednej ze stron, a mianowicie mocodawcy (dającego pełnomocnictwo).

Do udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana zgoda pełnomocnika (otrzymującego pełnomocnictwa), gdyż udzielenie pełnomocnictwa polega w zasadzie na przyznaniu danej osobie kompetencji (uprawnień) do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy, a nie tworzy po stronie pełnomocnika obowiązku (zobowiązania) do korzystania z udzielonego mu pełnomocnictwa.

Jednakże oczywiste jest, iż istotą pełnomocnictwa jest to, aby ustanowiony pełnomocnik wykonywał czynności, do których został umocowany.

Co oznacza, że pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy?

Działanie w cudzym imieniu oznacza, że czynności prawne, które wykonuje pełnomocnik (w imieniu mocodawcy), wywierają skutki dla osoby mocodawcy, a nie dla pełnomocnika. Gdy na przykład pełnomocnik został umocowany do wynajęcia mieszkania, to wynajmującym, a więc stroną umowy najmu jest mocodawca, a nie pełnomocnik.

Działanie na czyjąś rzecz oznacza z kolei działanie na czyjąś, a więc mocodawcy, korzyść. Powołując się na powyższy przykład, gdyby pełnomocnik obok umocowania do wynajęcia mieszkania został upoważniony do pobierania czynszu, tak pobrany czynsz należny byłby do mocodawcy.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych, jednakże zgodnie z art. 100 Kodeksu cywilnego, wystarczającą jest ograniczona zdolność do czynności prawnych (zdolność do czynności prawnych, w tym ograniczona zdolność do czynności prawnych, była już poruszana w tym artykule

Powyższe wynika z tego, iż to mocodawca sam wybiera osobę, której udzieli pełnomocnictwa, więc skoro ufa on osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, ustawodawca postanowił nie ograniczać sfery wyboru mocodawcy w tym zakresie. Wspomniane wyżej zaufanie jest nieodłączną przesłanką udzielenia danej osobie pełnomocnictwa, gdyż tylko pewnej, godnej zaufania osobie można powierzyć wykonywanie w naszym imieniu pewnych czynności prawnych.

Na marginesie warto zaznaczyć, iż w doktrynie dopuszczalny jest pogląd, że pełnomocnikiem może być ponadto osoba prawna, np. spółka prawa handlowego. Jednakże dla celów niniejszego artykułu omówione zostaną wyłącznie kwestie związane z pełnomocnikiem będącym osobą fizyczną.

Kto może udzielić pełnomocnictwa?

Mocodawcą, a więc osobą udzielającą pełnomocnictwa, może być, podobnie jak w przypadku pełnomocnika, osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Podstawową zasadą jest to, że mocodawca nie może udzielić pełnomocnictwa do dokonania takich czynności, których sam nie mógłby dokonać we własnym imieniu.

Oznacza to, że osoba małoletnia nie może udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, której jest właścicielem, gdyż sama nie mogłaby tej nieruchomości zbyć.

Innym przykładem może być sytuacja, w której mocodawca chciałby udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu, którego nie jest nawet właścicielem.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: