Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń WZÓR

Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń to dobrowolna rezygnacja z przysługujących praw lub roszczeń. Oświadczenie tego typu może dotyczyć praw przyszłych, czyli jeszcze nieznanych lub o nieokreślonej wartości. Warto więc zachować czujność podpisując umowę, która zawiera w swojej treści zrzeczenie się wszelkich roszczeń.

Czym jest oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń

Zrzeczenie się roszczeń może dotyczyć rozwiązania umowy, zawarcia ugody lub porozumienia, a także wytoczonego procesu sądowego. W przypadku składania takiego zrzeczenia się przed sądem oświadczenie woli będzie miało taki skutek, że roszczenie w tej samej sytuacji i wobec tego samego pozwanego wygaśnie.

Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-wszelkich-roszczen-wzor-pdf-doc
Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wzór

Oznacza to, że w przypadku ponownego wytoczenia powództwa o to samo roszczenie przeciwko temu samemu dłużnikowi, sąd wyda wyrok oddalający powództwo (jeśli dłużnik powoła się na wcześniejsze oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń powoda).

Kwestia skutków materialnoprawnych, jakie wywołuje oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń to sprawa niejednoznaczna. Nie powinno się bowiem utożsamiać zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym ze zwolnieniem z długu.

Zrzeczenie się roszczenia nie powoduje również wygaśnięcia uprawnienia materialnoprawnego.

Faktem jest jednak, iż złożenie takiego oświadczenia woli pozbawia roszczenie materialnoprawne ochrony sądowej (co jest jednoznaczne z wywołaniem ograniczonych skutków materialnoprawnych).

Oświadczenie zrzeczenia się roszczeń w ugodzie z ubezpieczycielem

Jeśli oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń pojawia się w treści ugody z ubezpieczycielem, poszkodowany powinien zachować szczególną czujność.

Decydując się na zawarcie ugody na przykład w zakresie odszkodowania za naprawę uszkodzonego samochodu ubezpieczony, który nie będzie dostatecznie uważny, może podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń związanych ze zdarzeniem.

W praktyce oznacza to, że nieświadomie zrzeknie się między innymi odszkodowania za koszty leczenia czy odszkodowania za inne utracone przedmioty.

wazneWarto powołać się w tym przypadku na Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 roku (sygnatura akt II CSK 375/17), według którego:

  • przedmiotem zawartej ugody stają się wszystkie roszczenia jakie wynikają z danego stosunku prawnego (objętego ugodą),
  • zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody stanowi oświadczenie woli, zgodnie z którym powód składa rezygnację z danego roszczenia (roszczenie wygasa w takim zakresie, w jakim powód się go zrzekł).

Z powyższego wynika, iż decydując się na podpisanie ugody, warto szczególną uwagę zwrócić na zakres roszczeń, których dotyczy oświadczenie o zrzeczeniu się.

O czym pamiętać sporządzając oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń?

Kiedy klauzula zrzeczenia się roszczeń dotyczy ugody, porozumienia lub rozwiązania umowy, należy zachować wyjątkową czujność. Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń powinno zostać zapisane w sposób precyzyjny.

Zrzeczenie się roszczeń może dotyczyć całości lub części roszczeń, dlatego jeżeli ugoda nie obejmuje określonych roszczeń, należy w sposób klarowny wyłączyć je z oświadczenia. W przeciwnym razie podpisanie ugody z klauzulą zrzeczenia się roszczeń może wywołać skutki przeciwne do zamierzonych.

Kiedy oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń jest nieważne?

Istnieją takie rodzaje roszczeń, których nie można się zrzec. Jednym z nich jest zrzeczenie się roszczeń przez pracownika z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę. Ustawodawca chroni takie wynagrodzenie w sposób szczególny.

Nawet jeśli pracownik podpisze ugodę z byłym pracodawcą, w której złoży oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń, to nadal będzie mógł dochodzić swojego wynagrodzenia przed Sądem Pracy.

Mówi o tym Kodeks Pracy w treści artykułu 84., według którego pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w całości ani w części oraz nie może przenieść tego prawa na innego pracownika. Zakaz ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nawet zrzeczenie się roszczeń złożone w drodze ugody sądowej nie będzie wykluczało możliwości wystąpienia do pracodawcy z żądaniem o zapłatę.

Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia

Pozew można cofnąć bez zgody pozwanego jedynie do momentu rozpoczęcia rozprawy. Powód ma możliwość dokonać tego ustnie lub pisemnie, a cofnięcie może dotyczyć całego roszczenia lub jego części. Jeśli pozew zostanie cofnięty bez zrzeczenia się roszczenia, powód będzie miał w przyszłości możliwość złożenia pozwu o tej samej treści przeciwko temu samemu pozwanemu.

Inaczej jest w przypadku, kiedy rozprawa już się rozpoczęła – wówczas powód może cofnąć pozew tylko za zgoda pozwanego lub wraz z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczeń. Jeżeli powód cofnie pozew ze zrzeczeniem się roszczenia, nie musi uzyskiwać zgody pozwanego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń będzie jednoznaczne z rezygnacją powoda z dochodzenia roszczenia. Jednocześnie wykluczy również możliwość ponownego dochodzenia tego samego roszczenia przeciwko temu samemu pozwanemu w przyszłości.

Do cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia dochodzi najczęściej w przypadku spełnienia świadczenia przez pozwanego po wniesieniu pozwu przez powoda.

Warto przy tym znać poniższy przepis:

Art. 203. – Cofnięcie pozwu – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: