Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR pdf (przykład)

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Pismo sądowe z pozwem o podwyższenie alimentów może zaskoczyć zobowiązanego do alimentacji. Trzeba jednak wiedzieć, że roszczenie o podwyższenie alimentów przysługuje każdemu uprawnionemu i sąd orzeknie zgodnie z jego wnioskiem, jeżeli tylko zostaną spełnione ku temu przesłanki przewidziane przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sprawdź, czy przychylić się do wniosku o podwyższenie alimentów oraz dowiedz się, jak przygotować się do sprawy sądowej, by pozew o podwyższenie alimentów został przez sąd oddalony. Poznaj również reguły, którymi należy się kierować, przygotowując odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów

Co do zasady, pozew o podwyższenie alimentów może zostać złożony w każdy czasie. Błędne jest więc stwierdzenie, że od wydania przez sąd poprzedniego wyroku lub zawarcia ugody alimentacyjnej upłynąć musi określony okres np. pół roku.

Powyższe wynika z zapisu art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wyraźnie wskazuje, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Ramy czasowe nie zostały więc przez ustawodawcę określone. Choć należy pamiętać, że zbyt częste składanie kolejnych  pozwów bez istnienia ku temu uzasadnionych przesłanek może zostać przez sąd źle odebrane, a sam powód może narazić się na koszty związane z wywołaną sprawą sądową.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że od czasu wyrokowania do złożenia kolejnego pozwu alimentacyjnego muszą nastąpić zmiany w sytuacji majątkowej zobowiązanego (uzyskanie wyższego dochodu) lub zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji.

Jeśli uprawnionym do alimentacji będzie dziecko, przesłanką do orzeczenia wyższych alimentów będzie m.in.:

  • podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania
  • kontynuacja nauki w szkole wyższej
  • zwiększenie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych (nauka gry na instrumencie, zajęcia sportowe, rozwojowe, korepetycje, nauka języków obcych)
  • potrzeba pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji.

Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?

Rozpoznając sprawę o podwyższenie alimentów, sąd zobowiązany jest zbadać nie tylko potrzeby uprawnionego do alimentacji, ale również możliwości zarobkowe zobowiązanego. Dlatego, jeśli sąd poweźmie wiedzę, że rzeczywiście potrzeby uprawnionego wzrosły, ale zobowiązany nie będzie w stanie wywiązać się z płatności wyższych alimentów, powinien powództwo o podwyższenie alimentów oddalić.

Każda sprawa jest jednak inna, dlatego pozwany nigdy nie powinien pozostawać bierny. Aby zapewnić sobie korzystne rozstrzygnięcie, powinien skupić się nad przekazaniem sądowi swoich racji. Przede wszystkim pozwany powinien przygotować odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów i w nim przedstawić argumenty przeciwko podwyższeniu przez sąd wysokości świadczenia.

Aby ułatwić Ci to zadanie, załączam gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi:

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

W obecnym stanie prawnym sądy z urzędu wzywają pozwanych do złożenia odpowiedzi na pozew pod rygorem przyznania przez pozwanego twierdzeń co do faktów przytoczonych w pozwie oraz wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym.

Otrzymując wezwanie do złożenia odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów, warto przygotować przedmiotowe pismo, opisując w nim swoją sytuację materialno-bytową.

W odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów należy odnieść się do sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia.

Dodatkowo pismo zwane odpowiedzią na pozew o podwyższenie alimentów powinno spełniać wymagania pisma procesowego. W odpowiedzi na pozew zawrzeć należy

  • dane sądu rozpoznającego sprawę oraz sygnaturę akt sprawy
  • dane stron postępowania
  • zajęte stanowisko – np. wniosek o oddalenie powództwa
  • inne wnioski dowodowe – np. wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków lub załączonych dokumentów
  • uzasadnienie.

Jeśli pozwany liczy na oddalenie powództwa, powinien skupić się na wykazaniu wysokości comiesięcznych dochodów, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stałych i uzasadnionych wydatków tj. utrzymanie mieszkania, zakup pożywienia, odzieży, obuwia, utrzymanie rodziny w tym pozostałych dzieci.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w oczach większości sądów raty kredytowe nie stanowią obciążenia, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu zdolności płatniczej zobowiązanego do alimentacji.

Zawsze jednak sąd zobowiązany jest brać pod uwagę kondycję zdrowotną i możliwości zarobkowe zobowiązanego. Dlatego osoba, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, nie posiada kwalifikacji lub wyuczonego zawodu, ma trudności w znalezieniu pracy z uwagi na swoje „dysfunkcje”, powinna o tym wspomnieć w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów. Natomiast wśród załączników do odpowiedzi na pozew znaleźć się powinna  stosowna dokumentacja- historia choroby, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP lub organu pomocy społecznej.

Warto przeczytać:

Wpis pochodzi z kategorii: ,