Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy

Obowiązki pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy (dalej: “k.p.”), obowiązkiem każdego pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 2376 § 1 k.p.).

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest ponadto obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach (art. 2376 § 3 k.p.).

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 2 k.p., Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy, a ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac.

Na podstawie powyższego przepisu Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 973) (dalej: “rozporządzenie”).

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Kogo obejmuje refundacja okularów

Refundacja okularów obejmuje pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że dana osoba (pracownik) powinien użytkować monitor ekranowy średnio przynajmniej 4 godziny dziennie, gdyż dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin.

W przypadku zatrudnienia na połowę etatu, gdy dana osoba pracuje 4 godziny dziennie, aby być uprawnioną do refundacji okularów, również musi pracować, przynajmniej 4 godziny dziennie przy monitorze ekranowym. Jak zaznacza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 maja 2011 roku o sygnaturze akt IV SA/Po 196/11 „…nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie ilości czasu pracy przy komputerze na przedmiotowym stanowisku, lecz faktyczny wymiar czasu, jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze.

Nie jest także istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie mieć miejsca każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, że tylko powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy, prowadziłoby do obejścia prawa…” [orzeczenia.nsa.gov.pl].

Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Rozporządzenie, w § 2 pkt 4 rozszerza ponadto zakres osób, które objęte są refundacją okularów na studentów oraz praktykantów. Istotną kwestią jest to, że refundacja okularów nie przysługuje osobie, która „zatrudniona” jest na podstawie umowy cywilno-prawnej, czyli na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Refundacja nie obejmuje więc ani zleceniobiorcy, ani przyjmującego zamówienie.

Należy ponadto zaznaczyć, iż student lub praktykant, który „wykonuje pracę” na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, w świetle omawianej refundacji okularów, tak jak i ogólnych zasad prawa pracy, traktowany jest nie jako pracownik, student, praktykant, a jako zleceniobiorca bądź przyjmujący zamówienie. Dlatego też i takim osobom nie przysługuje refundacja okularów.

W przypadku, gdy student lub praktykant zatrudnieni są na podstawie umowy o praktyki, bądź umowy o staż, wtedy są oni uprawnieni do otrzymania refundacji okularów od pracodawcy.

Zasady refundacji okularów przez pracodawcę

Aby otrzymać refundację okularów, należy poddać się badaniom okulistycznym przeprowadzonym w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Wyniki tych badań muszą wykazać potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok. Następnie na ich podstawie lekarz wydaje zaświadczenie, w którym zaleca stosowanie okularów korygujących wzrok. (Nie jest istotne czy wzrok pogorszył się w związku z pracą przy monitorze ekranowym).

Dopiero na podstawie zaświadczenia lekarza można zgłosić się do pracodawcy, z wnioskiem o refundację okularów. Żadne przepisy nie regulują dokładnej kwoty, jaką powinien pokryć pracodawca, jednakże przyjmuje się, że kwota refundacji powinna wystarczyć na opłacenie kosztów robocizny oraz szkieł, których stosowanie zalecił lekarz.

Wynika to głównie z faktu, iż ceny opraw są bardzo zróżnicowane, a takie ograniczenie ma uchronić pracodawcę przed sytuacją, w której pracownik wybrałby niewspółmiernie drogie oprawy szkieł. Dokładne określenie kwot przyznawanych na refundację okularów, a także bardziej szczegółowe zasady przyznawania tej refundacji powinien określić pracodawca w stosownym regulaminie.

Nie tylko okulary

Na koniec warto także zaznaczyć, iż Ministerstwo Finansów w interpretacji z dnia 16 marca 2011 r. (DD3/033/30/CRS/11/95) wskazało, że „zgodnie z otrzymaną od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinią w niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, które spełniają ten sam cel. Te przypadki mogą być związane z określonymi wadami wzroku pracownika, przy których nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy pomocy okularów”.