Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór

10 

Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony jest bardzo ważnym pismem nie tylko z punktu widzenia pracownika, ale i samego pracodawcy. W aneksie nie może zabraknąć żadnych informacji oraz elementów charakterystycznych dla tego typu pism. Jak napisać aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór aneksu.

Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony jest dokumentem, który zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego:

Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

powinien być sporządzony w takiej samej formie, jak umowa o pracę, a więc w wersji pisemnej. Pracodawca, aby dokonać w obowiązującej umowie o pracę zmian, może zawrzeć z pracownikiem za jego zgodą aneks do umowy o pracę, który wprowadzi pożądane przez obie strony zmiany.

W aneksie powinien znaleźć się zapis, że od danej daty umowa o pracę zmienia swoją formę, bądź zapisy dotąd obowiązujące. Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony jest więc w stanie zmienić warunki umowy, uchylić je, a nawet dodać nowe – ważne jednak, aby wprowadzane aneksem zmiany, wprowadzone były na mocy porozumienia obu stron (pracownika i pracodawcy).

Co ważne: tylko aneksem do umowy można wprowadzić zmiany i zmodyfikować dotychczas obowiązującą umowę o pracę, jest jeszcze coś takiego jak wypowiedzenie zmieniające, ale funkcja tego typu dokumentu jest dość ograniczona. Np. stosując wypowiedzenie zmieniające, nie można zmienić umowy zawartej na czas nieokreślony, na umowę na czas określony. Wzór wypowiedzenia zmieniającego <– pobierzesz tutaj.

Aneks do umowy o pracę [porozumienie zmieniające] można sporządzić w dowolnym czasie trwania umowy o pracę na czas nieokreślony. Aneks może być więc sporządzony nawet w przypadku, kiedy pracownik znajduje się pod ochroną prawną, a więc w sytuacjach:

  • gdy pracownik jest w wieku przedemerytalnym,
  • gdy pracownik jest w trakcie ciąży,
  • gdy pracownik jest w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Podsumowując:

Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony jest zgodnym oświadczeniem woli pracownika i pracodawcy zawartym na mocy porozumienia stron. Wszelkie więc zmiany, których dotyczyć będzie aneks, muszą być zaakceptowane przez obie strony (złożenie podpisu przez każdą ze stron).

Po podpisaniu przez pracownika aneksu, wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać w dniu podpisania aneksu, lub w dacie określonej w aneksie, a sam aneks stanie się nieodłącznym załącznikiem do umowy o pracę pracownika.

Do czego służy aneks do umowy o pracę? dzięki aneksowi można dokonać wielu zmian w umowie o pracę, np.:

Przedłużenie umowy aneksem także jest możliwe, jest to jeden ze sposobów, aby wydłużyć pracownikowi okres zatrudnienia. Jednak aneks przedłużający umowę nie jest możliwy w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony.