Zgoda sąsiada na remont dachu wzór pisma

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać zgodę sąsiada na remont dachu? pismo powinno spełniać kilka wymogów, aby pociągało za sobą oczekiwane skutki prawne, w piśmie konieczne jest więc określenie stron, określenie treści oświadczenia, określenie zakresu robót i sposobu wykorzystania działki sąsiada, oraz daty, w której remont dachu będzie przeprowadzany.

Niekiedy konieczne jest też umieszczenie w piśmie rekompensaty dla sąsiada. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na remont dachu.

Zgoda sąsiada na remont dachu jest konieczna, kiedy niezbędne staje się wejście na działkę sąsiada, by dokonać remontu dachu Twojej nieruchomości od jego strony. A więc jeżeli wykonanie prac na dachu wymagać będzie np. rozłożenia rusztowań na sąsiedniej nieruchomości, to jako inwestor zobowiązany jesteś do uzyskania zgody na wejście na teren sąsiada.

Pisemna zgoda sąsiada na wymianę dachu jest o tyle ważna, że wiele ekip wymaga takiej zgody od inwestora, nie wystarczy więc słowne porozumienie się z sąsiadem, by wyraził zgodę na wejście na jego działkę, celem przeprowadzenia remontu dachu.

Oprócz oświadczenia woli sąsiada o wejściu na jego teren, zgoda sąsiada na remont dachu powinna zawierać też ogólnikowe wymienienie zakresu robót, które będą prowadzone. W piśmie należy też zaznaczyć termin wykonania remontu, a w przypadku wyjątkowo uciążliwego sąsiada, można za korzystanie z jego terenu ofiarować rekompensatę.

Co jeśli sąsiad nie zgadza się na wejście na jego działkę? jeśli nie uzyskamy pisemnej zgody sąsiada na remont dachu, konieczne będzie użycie art. 47 Prawa budowlanego, który mówi, że:

1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Rozstrzygnięcie musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W większości przypadków organem administracji architektoniczno-budowlanej będzie starosta.

Po uzyskaniu zgody od sąsiada na remont dachu lub po wydaniu decyzji starosty o możliwości wejścia na teren działki sąsiada zawsze niezbędne jest naprawienie szkód. Jasno o tym mówi art. 47 ust. 3 Prawa budowlanego.

Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Inwestor, po zakończeniu robót (w naszym przypadku remontu dachu) musi naprawić szkody powstałe na działce sąsiada, które wynikły w wyniku korzystania z sąsiedniej działki.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Zgoda sąsiada na remont dachu wzór pisma

  1. Jerzyk

    Wzór zgody jest OK, pobrany.

    • Grzegorz Szwaciński

      Dzięki za pozytywną opinię!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *